PROPOZÍCIE A PODMIENKY ÚČASTI

Organizátor
Progress Promotion Košice, s.r.o v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a spoluorganizátormi pre jednotlivé špecifické oblasti zaistenia priebehu podujatia.

Cieľ
Zapojiť do športovania širokú verejnosť a vygenerovať charitatívnu finančnú pomoc určenú pre neziskovú organizáciu Ligu za duševné zdravie (Domov – Liga za duševné zdravie / dusevnezdravie.sk) a prevádzku Linky dôvery Nezábudka

Podmienky účasti
Na virtuálne športové podujatie VSE CITY RUN 2021 sa môže prihlásiť akákoľvek osoba bez obmedzenia veku.

Jedinou podmienkou je riadna registrácia na podujatie pomocou mobilnej aplikácie iWatt a zaznamenanie aspoň jedného športového výkonu v prospech VSE CITY RUN cez túto aplikáciu.

Štartovné
Registrácia a účasť na podujatí je pre všetkých účastníkov bezplatná.

Disciplíny a trate
Základnou športovou disciplínou je beh. Vzhľadom na virtuálny a charitatívny charakter podujatia ponúka organizátor aj doplnkové disciplíny a to cyklistiku a turistiku. Pre žiadnu z disciplín nie je stanovená a predpísaná konkrétna trať alebo jej dĺžka. Kedy, kde a v akej dĺžke absolvuje účastník svoju disciplínu je na voľbe a rozhodnutí účastníka.

Všetky uvedené disciplíny je možné počas trvania podujatia absolvovať aj opakovane a navyšovať tak počet zdolaných kilometrov.

Registrácia účastníkov
Základný a jediný nástroj na registráciu účastníkov je mobilná aplikácia iWatt. Získate ju bezplatne stiahnutím do svojho mobilného telefónu. Pre účasť na podujatí VSE CITY RUN je potrebné si toto podujatie v aplikácii vybrať, aby boli Vaše športové výkony (kilometre) započítané v prospech tohto podujatia.

Výsledky a spôsob ich zverejňovania
Podujatie má charitatívny charakter a jeho hlavným cieľom je spoločné zvládnutie čo najväčšieho množstva kilometrov v prospech charitatívneho cieľa.

V tomto kontexte bude organizátor zverejňovať priebežné a napokon aj konečné výsledkové listiny VSE CITY RUN členené podľa jednotlivých disciplín, teda v behu, cyklistike a turistike. Poradie bude určené podľa výkonu každého účastníka, teda podľa počtu zdolaných kilometrov vo vybranej disciplíne. Pri opakovanej aktivite v danej disciplíne sa výsledné kilometre budú danému účastníkovi sčítavať.

Pre správne zarátanie absolvovaných kilometrov je potrebné, aby si účastník pred každým zapojením sa do VSE City Run vybral vždy tú športovú aktivitu, ktorú ide absolvovať (beh, cyklistika, turistika). V prípade chybného výberu disciplíny, ktoré systém iWatt vyhodnotí podľa dosiahnutých parametrov (napr. výkon v cyklistike udávaný ako beh ), nebude možné takto získané kilometre účastníkovi započítať.

Spoločný výsledok
Cieľom podujatia VSE City Run je popri individuálnych športových aktivitách účastníkov aj dosiahnutie spoločného výsledku, ktorý je stanovený hranicou zdolania 400 000 km a to v súčte všetkých výkonov účastníkov podujatia bez ohľadu na disciplínu. Pokiaľ sa účastníkom podarí tento spoločný výsledok dosiahnuť, bude to súčasne znamenať, že „vybehajú“ pre Linku dôvery Nezábudka cieľovú sumu 15 000 Eur, ktorú venuje Východoslovenská energetika, a.s, generálny partner projektu VSE CITY RUN.

Pomáha každý
Spoločné úsilie vedúce k zdolaniu méty 400 000 km a vybehanie finančného daru Linku dôvery Nezábudka môže každý z účastníkov doplniť i vlastnou podporou tejto myšlienky. Zakúpením športového vybavenia s dizajnom VSE CITY RUN prispeje každý individuálne a dobrovoľne k navýšeniu už zmieneného finančného daru. Viac informácii a objednanie takéhoto vybavenia na www.run24.sk.

Viac násobný úžitok
Pre tých účastníkov VSE CITY RUN, ktorí používajú aplikáciu iWatt dlhodobo, platí pravidlo viac násobného úžitku. Okrem toho, že podporia Linku dôvery Nezábudka, budú môcť získané iWatty použiť i tradičným spôsobom, na ktorý sú zvyknutý, teda v prospech svojho športového klubu.

Časový priebeh podujatia
Podujatie je možné absolvovať, a tým prispieť k naplneniu spoločného cieľa, kedykoľvek v termíne od 6. do 20. júna 2021. Organizátor povoľuje opakované zápisy výkonov vo všetkých troch disciplínach (beh, cyklistika, turistika).

Oceňovanie
Organizátor ocení vecnými cenami prvých troch účastníkov podľa počtu nazbieraných kilometrov v každej z disciplín bez rozdielu veku a potom tiež jedného najúspešnejšieho účastníka vo vekových kategóriách v rozsahu M/ Ž 40, 50, 60. Ocenenie vo vekových kategóriách bude možne iba u tých účastníkov, ktorí uvedú v registrácii svoj rok narodenia. Oceňovanie v kategóriách podľa pohlavia bude možné iba u tých účastníkov, ktorí vyplnia príslušný údaj v procese registrácie.

Vecnými cenami budú odmenení tiež 10 vyžrebovaní účastníci podujatia.

Doplňujúce pravidlá aplikácie iWatt

  1. Športová aktivita prepočítaná na pozitívnu energiu – iWatty, ktoré účastník VSE City Run vyšportoval sa pripíše na konto účastníka iba vtedy, ak prebehne Synchronizácia aktivít z aplikácii tretích strán (Google Fit, Strava, Garmin Connect, Apple Health) alebo ak bola aktivita odmeraná priamo cez aplikáciu iWatt v časti „Moje aktivity (+) – Spustiť tracker“
  2. Účastníci VSE City Run súhlasia s pravidlami používania aplikácie iWatt, a preto sa musia vyvarovať podvodným aktivitám, ktoré v rámci pravidiel fair-play prevádzkovatelia aplikácie iWatt majú právo vymazať.
  3. Na konto účastníka sa budú započítavať len aktivity zosynchronizované počas trvania súťaže a to od nedele 6. júna 2021 do nedele 20. júna 2021.
  4. Promo kódy alebo iné bonusy do podujatia nebudú započítané.
  5. V prípade odhalenia aktivít, ktoré porušujú pravidlá súťaže alebo používania aplikácie iWatt si prevádzkovateľ aplikácie vyhradzuje právo vymazať účastníkovi získané iWatty alebo zrušiť jeho účet na aplikácii.
  6. Organizátor podujatia si nárokuje plné právo na zmenu podmienok súťaže a používateľ prihlásený do súťaže je povinný s prípadnými zmenami podmienok súhlasiť a akceptovať ich.