SPONZORSTVO V ŠPORTE V PRAXI ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MAGOFF

Mgr. Zuzana Zajíčková (Spracoval: Veronika Vicová )

Po prijatí zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zavedený do právneho poriadku nový zmluvný typ, zmluva o sponzorstve v športe. Aj napriek tomu však v laickej, aj v odbornej verejnosti pretrváva názor, že „na Slovensku to je so sponzoringom ťažké. Podnikatelia musia dávať peniaze zo svojho zisku, nemajú žiadne daňové úľavy. Je to väčšinou o dobrých vzťahoch. Ani nový zákon o športe nám nepomohol.“ (Miroslav Kováčik, riaditeľ HK Nitra, denník Šport, 18.9.2016.) V nasledujúcom príspevku bude pozornosť zameraná práve na sponzorstvo v športe v praxi športových organizácií tak, ako bolo odprezentované v rámci príspevku na konferencii „Šport a právo 2016“ s tým, či je to skutočne tak, ako to často verejnosť vníma.

ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE
V súčasnosti v právnom poriadku existuje úprava sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, upravenej v § 50 a 51 zákona o športe. Na základe tejto úpravy je sponzorským plnenie, a to peňažné alebo nepeňažné, priame alebo nepriame, ktorého účel súvisí so športovou činnosťou; výška sponzorského pritom nie je zákonom o športe limitovaná. Sponzorom je poskytovateľ sponzorského, sponzorovaným je prijímateľ sponzorského, registrovaný v informačnom systéme športu. Ide o povinne písomnú formu zmluvy, ktorá je zároveň aj povinne zverejňovaná, pričom sa zároveň vyžaduje, aby sa verejne vykazovali informácií o spôsobe použitia sponzorského. V súčasnosti síce existuje register zmlúv a vykazovanie informácií cez informačný systém športu, nie je však úplne fungujúci, a preto je na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe potrebné postupovať v zmysle Metodického usmernenia č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe.

SPONZOR
Zákon o športe síce umožňuje komukoľvek byť sponzorom, ale zákon o dani z príjmov nie každému sponzorovi umožňuje znížiť si základ dane. Na to je potrebné splniť niekoľko kumulatívnych podmienok: v príslušnom zdaňovacom období musí sponzor vykázať kladný základ dane, musí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nesmie byť voči nemu vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v reštrukturalizácii a ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a napokon, nesmie mať evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Do daňovo uznateľných výdavkov si môže sponzor dať sponzorské, ak bolo sponzorské poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe (najviac do konca 4. roku po roku od poskytnutia prvej časti sponzorského), ak už bolo uhradené sponzorovanému, v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období a ak sponzor vytvorí v príslušnom zdaňovacom období kladný daňový základ.

SPONZOROVANÝ
Podľa zákona o športe môže byť sponzorovaným športovec, tréner a inštruktor športu alebo športová organizácia, pričom podmienkou je členstvo v národnom športovom zväze, národnej športovej organizácii alebo medzinárodnej športovej organizácii. Sponzorovaný musí mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a byť zaregistrovaný v informačnom systéme športu.
V prípade, ak je sponzorovaným športovec, za daňovo uznateľné výdavky (náklady) na sponzorské sa považuje len poskytnutie sponzorského pre profesionálneho športovca, talentovaného športovca alebo športového reprezentanta (vtedy môže ísť aj o amatérskeho športovca, ktorý je športovým reprezentantom). Sponzorské však nesmie byť v tomto prípade poskytnuté na plat športovca ani na úhradu jeho osobných potrieb.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY
Zákon o športe definuje podstatné náležitosti zmluvy. Sú nimi identifikačné údaje zmluvných strán, obdobie trvania zmluvy (najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského), spôsob zániku zmluvy, účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia a podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia. Treba mať zároveň na pamäti, že zmluva nie je perfektná, ak neobsahuje povinné súčasti zmluvy, ktorými sú výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného a čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že splnil podmienky týkajúce sa jeho finančných vzťahov so štátom a ostatné už vyššie uvedené podmienky.
Sponzor má na základe zmluvy o sponzorstve v športe právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť. Zároveň má sponzor právo od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom. Sponzor má tiež právo spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným.
Sponzorovaný má na druhej strane právo využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným a tiež je oprávnený uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora však nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.
Sponzorovaný je povinný zverejniť zmluvu a jej zmeny najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Je tiež povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. Veľmi dôležitou povinnosťou sponzorovaného je povinnosť priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského, a to najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom (transparentnom) bankovom účte; v takom prípade je však povinný oznámiť ministerstvu školstva adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje o transparentnom účte zobrazené.

Na webe existuje niekoľko vzorových zmlúv (1) (2) (3), ktoré si môžu záujemcovia stiahnuť a inšpirovať sa nimi:

SLOVO NA ZÁVER
Napriek tejto určite prínosnej právnej úprave je však potrebné konštatovať, že zavedený systém je zložitý a stále dosť málo využívaný. V športovej obci veľmi výrazne rezonuje absencia podpory športu z iných ako verejných zdrojov prostredníctvom motivačného nástroja, tzv. superodpočtu, ktorý sa podarilo presadiť pre vedu a výskum a bol v pôvodnom návrhu zákona o športe, ktorý sa bohužiaľ nepodarilo zatiaľ dostať do právneho poriadku pre oblasť športu.
Pritom štát získava nové zdroje príjmov v podobe daní z príjmov športovcov, ktorí vykonávajú šport ako profesionálni športovci – zamestnanci (predtým boli samostatne zárobkovo činnými osobami a v mnohých prípadoch optimalizovali svoj základ dane), pričom ich zamestnávateľom – športovým organizáciám zároveň vznikli zvýšené náklady. Tieto zvýšené náklady často nemajú ako kompenzovať a môže sa stať, že profesionálny šport sa stane na Slovensku ohrozeným druhom, stratí sa kontinuita a mládež nebude mať svoje vzory, ktoré by chceli nasledovať.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
1. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
2. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Na webe ucps.sk nájdete aj ďalšie články o sponzorstve.