Slovenská bežecká liga 2018

Konečné poradie: >> Tu <<

Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok

Organizátori: Kluby a organizátori behov SBS resp. ďalšie subjekty poverené SBS.

Riadenie súťaže – Súťažná komisia : predseda komisie: Ing. Miroslav Helia

Informácie: Ing. Miroslav Helia tel.: 0914 184 552, e-mail: helia@chello.sk
Stanislav Moravčík, SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.:0904 260 194, sbs@zoznam.sk Záväzné informácie a propozície o jednotlivých pretekov poskytnú ich organizátori.

Organizátori: Organizátori jednotlivých pretekov sú uvedený v programe SBL.

Úhrada nákladov: Náklady spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý pretekár(-ka) sám. Náklady na organizáciu jednotlivých pretekov hradí organizátor. SBS poskytne finančný príspevok.

Štartovné: Výšku štartovného určia usporiadatelia pretekov. SBS odporúča organizátorom zohľadniť členstvo SBS (polovičným štartovným)

Tituly a ceny: Víťaz SBL v každej kategórii získa titul Víťaz SBL 2018 a pretekári na 1.-3. mieste dostanú diplomy a medaily. Preteká sa podľa pravidiel atletiky, smerníc tohto rozpisu a propozícií jednotlivých pretekov.

Bodovanie: V jednotlivých pretekoch v každej kategórii získavajú pretekári nasledovné body: prvý 25 b., druhý 20 b., tretí 18 b. a postupne ďalší 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a všetci ďalší, ktorí dokončili preteky jeden bod. Podmienka minimálne troch pretekárov v kategórii nemusí byť dodržaná. V prípade nevyhlásenia niektorej kategórie sú pretekári hodnotení podľa veku. Pretekárom sa počítajú body z 10 pretekov z ktorých dosiahli najväčší bodový zisk, pričom sa berú do úvahy iba pretekári zo slovenských oddielov a klubov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí najprv väčší počet lepších umiestnení a potom vzájomné umiestnenie.

Kategórie:

Dospelí:
Muži do 39 rokov
Muži od 40 do 49 rokov
Muži od 50 do 59 rokov
Muži od 60 do 69 rokov
Muži nad 70 rokov
Ženy do 34 rokov
Ženy nad 35 rokov

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia. V dosiahnutom veku štartuje po celý rok. SBS odporúča organizátorom vyhodnotiť a oceniť podľa možnosti všetky kategórie.

Organizačné pokyny: Organizátori sú povinní:
– vydať najmenej 14 dní pred uskutočnením pretekov ich propozície (v zmysle tohto rozpisu), uverejniť ich na dostupných bežeckých webových stránkach a zaslať ich na sekretariát SBS

– vydať výsledkovú listinu (podľa možnosti v deň pretekov) oboznámiť s ňou pretekárov aj na dostupných bežeckých webových stránkach a zaslať e-mailom na SBS. Slovenský bežecký spolok je povinný: – zabezpečiť pre pretekárov umiestnených na 1.-3. mieste v každej kategórii a v každom kole diplomy (najmenej 5 dní pred ich uskutočnením), a pri dodržaní smerníc tohto rozpisu po zaslaní výsledkovej listiny a na základe vyúčtovania zašle SBS do 20 dní po jednotlivých pretekoch finančný príspevok.
– po skončení SBL vyhlási do 30 dní výsledky a do 3 mesiacov uskutoční vyhlásenie SBL za príslušný rok na ktorom udelí tituly, medaily, diplomy a ceny pretekárom umiestneným na 1-3. mieste.

Preteky SBS 2018: Program Slovenskej bežeckej ligy 2018.

1.  19.5.18  Beh k srdcu SNP – Martin  21,1 km  (cesta)
2.  3.6.18  Račiansky kros –Bratislava Rača    M-SR  15 km  (kros)
3.  17.6.18  Ondrašovská horička-Liptovská Ondrašová  14 km  (kros)
4.  8.7.18  Malý Štrbský maratón – Štrba  31 km  (cesta)
5.  11.8.18  Rajecký maratón – Rajec  42,1 km  (cesta)
6.  8.9.18  Veľká cena mesta Holíč-Holíč  9 km  (cesta)
7.  30.9.18  Lesný beh okolo Poludnice, Mem. Š. Kubovčíka Závažná Poruba  17,6 km  (kros)
8.  14.10.18  Kľačianska desiatka – Kľačany okr. Hlohovec   M-SR  10 km  (cesta)
9.  21.10.18  Žipovská desiatka – Nižný Žipov  10 km  (cesta)
10.  18.11.18  Beh oslobodenia mesta Strážske -Strážské  6,4 km  (cesta)
11.  24.11.18  Cestný beh krajom Hornej Nitry 10,5 km  (cesta)
12.  15.12.18  Medzinárodný cestný beh Skalica – Holíč – Hodonín  12,5 km  (cesta)