Behom za zdravý životný štýl 2020

celoslovenská korešpondenčná súťaž v efektívnom využívaní bežeckých  tratí.

1.  Cieľ a poslanie: Súťaž má aktivizovať Bežecké kluby (BK) a organizátorov bežeckých podujatí (OBP) k zapájaniu čo najväčšieho počtu obyvateľstva do pravidelnej bežeckej aktivity či už tréningov rekreačného (zdravotného) behu, alebo kondičného (súťažného) behu a účasti na bežeckých pretekov.  Počet zapojených zároveň získa počet bodov na umiestnenie v súťaži, ktorá tak aj poskytne prehľad o využívaní a starostlivosti o bežecké trate a výmenu skúseností medzi klubmi. Environmentálne aktivity sú aj pridanou hodnotou tejto súťaže. Najlepšie umiestnení získajú aj ceny – poskytnutím   finančných príspevkov za 1.-3 miesto.

2.  Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenský bežecký spolok, Junácka 6, 832 80 Bratislava, sbs@zoznam.sk, tel. : 0904 260 194

3.  Účastníci: BK (kluby aj organizátori) prihlásení do súťaže zaslaním vyhodnotenie na priloženom tlačive do 10.11.2020 na uvedenú adresu.

4.  Bodovanie: Umiestnenie účastníkov určí počet získaných bodov za osobohodiny:

zapojených do údržby a environmentálnej starostlivosti o bežeckú trať                     1 bod

– zapojených do tréningu, alebo pretekov                                                                         2 body

– zapojených trénerov do vedenia tréningu resp. výučby behu verejnosti                  3 body

5.  Kontrola výsledkov: Podľa nahlásených výsledkov uskutočnia členovia KK SBS a poverení delegáti SBS priebežné kontroly.

6.  Hodnotenie: Na základe umiestnenia budú ocenení všetci zapojení účastníci pamätným diplomom, za 1-3 miesto finančným príspevkom a BK ktoré nemajú certifikovanú trať im ju SBS v budúcom roku zabezpečí podľa sponzorských prostriedkov.

Výsledky súťaže: Behom za zdravý životný štýl 2020

 

Kontakt: BK ( názov a adresa):__________________________________________________

Miesto:______________________________ PSČ:____________ ulica: ________________________

E-mail: ____________________ tel.: ____________č. účtu IBAN: _____________________________

Hodnotenie:

Počet bodov za údržbu a starostlivosť o trať: _________   poznámka: __________________________

Počet bodov za zapojenie sa v tréningoch:     _________   poznámka: __________________________

Počet bodov za činnosť trénerov na trati:       _________   poznámka:__________________________

Celkový počet bodov:                                          _________   poznámka: __________________________

Prípadný komentár k hodnoteniu a súťaži: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Zašlite do 10.11.2020 na adresu: Slovenský bežecký spolok, Junácka 6, 832 80 Bratislava poštou resp. E-mailom: sbs@zoznam.sk