NÁVRH PROGRAMU SLOVENSKÉHO BEŽECKÉHO SPOLKU. (tézy programu pre VZ SBS)

Slovenský bežecký spolok je podľa zákona č. 83/1990 občianske zduženie a svojím zameraním a štruktúrou športová resp. národná športová organizácia  (čo je v súčasnosti v riešení s MŠVV a Š SR podľa zákona č. 440/2015 Z. z.) Svojím programom patrí do podsystému športu pre všetkých čím sa  zaraďuje do Asociácie športu pre všetkých SR. Tým má i medzinárodne zastrešenie v medzinárodných organizáciách športu pre všetkých v ISCA a TAFISA ktorú v snahe o uznanie za národnú športovú organizáciu požiadal aj samostatne o členstvo. Ich prostredníctvom, ale i samostatne spolupracuje s bežeckými organizáciami a organizátormi v zahraničí.

Postavenie a poslanie ďalej vyplýva zo zámerov svetových a európskych športových dokumentov, ich chápania športu, ako základného ľudského práva každého človeka za podpory štátu, samosprávy a ďalších kontaktných zložiek čo vedie k spolupráci so SOV (ktorý sme požiadali o prijatie a tým i zastrešenie s ostatnými športovými organizáciami) a športovými zväzmi najmä SAZ, ako i SZOŠ (orientačný beh), STÚ (triatlon) školskými športovými organizáciami. K spolupráci so SAZ pripravuje Dohodou o spolupráci.

Združuje záujemcov o bežecké aktivity v bežeckých kluboch(BK), organizátorov bežeckých podujatí (OBP) v ich organizačných výboroch (tiež BK) formou zmlúv o združovaní, ako i samostatných záujemcov o bežecké aktivity, registrovaných v BK (podľa registra fyzických a registra právnických osôb Informačného systému športu ISŠ SR). Bežecké kluby v prípade potreby (regionálne bežecké ligy, ďalšie súťaže a pod.) vytvárajú regionálne články(RČ), ktoré sa nemusia zhodovať s územnosprávnym členením.

Poslaním SBS je podporovať bežecké aktivity dosahujúce aspoň základnú účinnosť (podľa WHO do 18 rokov 1 hodinu denne, nad 18 rokov 30 minút denne v strednej intenzite), ako nevyhnutnú súčasť zdravého životného štýlu najmä pravidelným tréningom v kluboch. U kondičných bežcov sa sústreďuje i na ďalší výkonnostný rozvoj a v prípade záujmu najmä v mladších vekových kategóriách ich prechodu do SAZ. Najmä u tejto skupiny bežcov podporuje podľa možností ich účasť a reprezentáciu v zahraničí.

Činnosť v kluboch je zameraná na pravidelný tréning a účasť na bežeckých súťažiach najmä pre kondičných bežcov, ale i vyznávačov džogingu. Súčasťou niektorých klubov je i organizovanie súťaží a podujatí od náborových a propagačných(aj charitatívnych a pod.) až po dlhodobé súťaže (Slovenská bežecká liga /SBL/, regionálne ligy atď.) a Majstrovstvá Slovenska (M-SR) (v behu na ceste a v horskom krose), ktoré sú otvorené pre všetkých účastníkov bez rozdielu členstva. Pre individuálne aktivity (najmä na osobný rozvoj zdravia) poskytuje základný metodický odborný servis. Venujú sa i všestrannému klubovému životu podporujúcemu pri zdravotnom aj výchovný,  vzdelávací, sociálny a kultúrny rozvoj osobnosti.

SBS svoju činnosť riadi podľa stanov spracovaných v zmysle zákona č. 440/2015 podľa ktorých si volí orgány Výkonný výbor a Kontrolnú komisiu a schvaľuje zámery činnosti. Výkonný výbor si vytvára odborné poradné orgány pre jednotlivé oblasti činnosti, ako je marketing, športovo technický úsek, úsek metodiky a školení a pod. Z ich podnetov a v spolupráci s ďalšími zložkami vytvára a zabezpečuje podmienky pre činnosť organizácie, spoluprácu so sponzormi, vydávanie metodických materiálov, školenia odborníkov (trénerov, inštruktorov, rozhodcov, organizátorov). Športovo technický pre koordináciu a riadenie súťaží vydáva každoročne Kalendár celoslovenských súťaží a podujatí a ich propozície.

Medzi hlavné zásady patrí neustále skvalitňovanie činnosti, ktoré chce postupne dosahovať plnením úloh, ako je vyškolenie pre každý klub aspoň jedného trénera či inštruktora, pre klub organizátorov aspoň jedného rozhodcu a organizátora (zo začiatku). Takýmto klubom by sa vydávala licencia na základe ktorej by sa prednostne prideľovalo organizovanie celoštátnych súťaží (napr. jednotlivých kôl SBL, Majstrovstiev SR a pod.) na ktoré sa poskytnú dotácie. Ďalšou podmienkou by mala byť povinná certifikácia bežeckých tratí z ktorých by sa postupne vytvárali stále bežecké trate postupne podľa možností aj s odborným servisom na čo, ako i školenia by chcel SBS podľa možností (sponzori, dotácie od štátu) poskytovať finančné príspevky.

Priama podpora BK je v zmysle zákona č. 440/2015 poskytovaním minimálne 10% z dotácií z MŠVV a Š SR pre SBS, ktorých hlavným kritériom je počet členov v klube. Poskytovanie príspevkov môže v prípade možností zvýšiť a kritéria ďalej upraviť VZ SBS. VZ schvaľuje okrem iného aj zmenu názvu a symboliky, návrh programu a ďalšie hlavné dokumenty.