ČLENSTVO V SBS.

Doterajšie členstvo v SBS by sa podľa návrhu malo zjednodušiť prostredníctvom Zmluvy o združení. Tie by mali nahradiť doterajšie administratívne náročné členstvo v zmysle nového zákona o športe, ktoré je nezvládnuteľné aj pre niekedy takmer úplne profesionálne národné športové zväzy aj z ich funkcionármi (tých najväčších zväzov) a nie organizácie športu pre všetkých fungujúce silou vôle niektorých nadšencov. Okrem zjednodušenia by mali zmluvy o združení aj  sfunkčniť činnosť organizácie.

Zmluva o združení Bežeckého klubu (BK),resp. Organizátora bežeckých podujatí (OBP) /nevhodné vymažte/ názov resp. adresa:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Podľa zákona o športe č. 440/2015 Z. z. § 15 odsek (2) „…sa za športový klub považuje aj združenie osôb na základe zmluvy o združení…“ § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.

I.

Účel združenia

1.Účastníci združenia sa spojili za účelom pravidelného zapájania sa do bežeckých aktivít, ako súčasti zdravého životného štýlu, prípravou najmä tréningom na bežecké súťaže a podujatia a organizovaním bežeckých aktivít prístupných pre verejnosť za účelom všestranne podporovať a rozvíjať bežecké hnutie.

II.

Spôsob dosiahnutia cieľa združenia

1. Účastníci združenia za účelom cieľa združenia zabezpečujú podľa možností finančné prostriedky, priestory a  vykonanie prác potrebných na realizáciu cieľa združenia . Práce na dosiahnutie tohto cieľa budú zabezpečovať osobne, alebo prostredníctvom osôb, s ktorými sa na tento účel dohodnú.

III.

Doba trvania združenia

1. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú resp. dobu schválenú nadpolovičnou väčšinou

IV.

Konanie za združenie

1. V záležitostiach združenia rozhodujú účastníci jednomyseľne. Výkonom činností za združenie môžu poveriť jedného člena združenia.

2. Účastníkom povereným správou vecí združenia sa stáva:_____________________________________________________________________________________________

3. Každý z účastníkov združenia je povinný vyvíjať činnosť smerujúcu k napĺňaniu účelu združenia a zdržať sa všetkého, čím by mohol ohroziť naplnenie účelu zmluvy.

V.

Sídlo združenia

1. Sídlom združenia je adresa účastníka združenia____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

VI.

Majetkové práva

1. Účastník združenia:_________________________________ zriadi v peňažnom ústave____________________________________________________________________

____________________________________________ účet na ktorý budú vkladané prostriedky združenia a budú z neho uhrádzané náklady na činnosť združenia.

2. Každý účastník združenia, má právo sa presvedčiť o hospodárskom stave združenia a má nárok na informácie o činnosti združenia vrátane nakladania s vecami vloženými do združenia.

3. Finančné prostriedky vložené do združenia a hnuteľné  veci určené podľa druhu vložené do združenia sa stávajú spoluvlastníctvom jednotlivých účastníkov združenia , pričom ich podiely sú rovnaké.

4. Účastníci združenia sa podieľajú na nákladoch a stratách združenia rovným dielom

5. Použitie zariadení a hnuteľných vecí patriacich jednotlivým účastníkom združenia na práce vykonávané v prospech združenia sa nepovažuje za vloženie vecí do združenia.

6. Účastníci združenia nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty

VII.

Zrušenie združenia a vystúpenie zo združenia

Združenie zaniká:

1. Uplynutím doby na ktorú bolo založené

2. Jednomyseľným rozhodnutím účastníkov o rozpustení združenia

3. Každý účastník združenia má právo zo združenia vystúpiť nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatným členom združenia.

4. Z vážnych dôvodov možno účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným uznesením ostatných účastníkov združenia, ak zmluva neurčuje inak.

5. Po rozpustení združenia majú účastníci právo na vrátenie vecí, ktoré vniesli do združenia a majetok získaný činnosťou združenia sa vysporiada rovným dielom. Do vysporiadania zostávajú hnuteľné veci získané činnosťou združenia v podielovom spoluvlastníctve účastníkov zmluvy.

6. Účastníkovi, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa veci vnesené do združenia vrátia. Podiel majetku podľa stavu v deň vystúpenia alebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch.

VIII.

Vzťahy k tretím osobám

1.Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne.

2. Účastník, ktorý vystúpil alebo ktorý bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia.

IX.

Záverečné ustanovenia

1.Na otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov

2. Zmluva sa vyhotovuje v počte kópii: _____.z ktorých každá má platnosť originálu, každý účastník združenia dostane po jednej kópii a jednu kópiu spolu s prihláškou zašlite aj na Slovenský bežecký spolok, Junácka 6, 832 80 Bratislava, e-mail: sbs@zoznam.sk

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a na znak toho ju podpisujú.

Účastníci združenia:

1. Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

2.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

3.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

4.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

5.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

6.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

7.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

8.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

9.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

10.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

11.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

12.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

13.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

14.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

15.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

16.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

17.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

18.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

19.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

20.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

21.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

22.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

23.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

24.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

25.Meno a priezvisko:…………………………………………….Bydlisko:……………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………..Č.OP:………………………….podpis:………………………………………

PRIHLÁŠKA DO SLOVENSKÉHO BEŽECKÉHO SPOLKU

Bežecký klub(BK) resp. Organizátor bežeckých podujatí(OBP) názov, adresa:……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj:……………………………………. Okres:…………………………………….Sídlo:……………………………………………

ulica:…………………………………. číslo:…………….PSČ:……………………telefón:…………………………………………

e-mail:…………………………internetová stránka:……………………………..IČO:………………………………………….

Číslo bankového účtu IBAN:…………………………………………………………………………………………………………

Peňažný ústav a jeho sídlo:……………………………………………………………………………………………………………

Počet členov:………….z toho organizátorov :…………. trénerov:……………… rozhodcov:………………………

ostatných:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podujatie, ktoré organizujete: ročník………..názov:……………………………………………………………………

Termín ( stabilný, predbežný) :……………………..Miesto konania:………………………………………………………..

Spoluorganizátori:…………………………………………………………Priemerný počet účastníkov:…………………….

Priemerné finančné náklady (okrem peňažných finančných ocenení)…………………………………………………

V prípade, že organizujete ďalšie podujatia (aj náborové ako sú DBPV, JBZ a pod.)
uveďte ich podľa vyššie uvedených rubrík (v prípade potreby aj na 2 str.).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Štatutárny zástupca resp. kontaktná osoba (meno a priezvisko, adresa):…………………………………..

……………………………………………………………………..Telefón:……………….E-mail:……………………………………….

Do 30.11. zašlú existujúce BK a OBP resp. priebežne (novovzniklé) spolu so zmluvou o združení na: SBS,
Junácka 6, 832 80 Bratislava, resp. sbs@zoznam.sk a pripojte kópiu zmluvy o združení.

V:………………………………..dňa:……………………………………………………………………………………………………………

Spracoval:………………………………… podpis a pečiatka


STIAHNITE SI

 ZMLUVA O ZDRUŽENÍ 2018         ZMLUVA O ZDRUŽENÍ 2018        PRIHLÁŠKA DO SBS        PRIHLÁŠKA DO KALENDÁRA BEŽECKÝCH PODUJATÍ SR