NÁVRHY NA PODANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE Z MŠVV a Š SR NA ROK 2018

MŠVV a Š SR uverejnilo 18.12.2018 na svojej stránke: www.minedu.sk/sport/ , Financovanie športu 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2018.

Vo Výzve je 6 účelov z ktorých sa športu pre všetkých a tým aj SBS dotýkajú účel 03 Projekty školského, univerzitného športu a športu pre všetkých a účel 06 Projekty s pridanou hodnotou pre popularizáciu pohybových aktivít detí a mládeže, ktoré tu uvádzame. Kompletne je Výzva uverejnená na vyššie uvedenej webovej adrese aj s Formulárom žiadosti.

V záujme zapojenia sa všetkých záujemcov z bežeckého hnutia vyzývame Bežecké kluby ako i jednotlivcov, ktorí sa chcú k uvedenej oblasti vyjadriť a uplatniť svoje skúsenosti, poznatky, návrhy a námety aby ste ich zaslali resp. oznámili na sekretariát SBS, prípadne ich osobné prekonzultovanie najneskôr do 15.1.2018. (Termín predkladania žiadostí na MŠVV a Š SR je do 31.1.2018).

VÝZVA

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2018
číslo F-2018-DOT01

(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu ministerstva v roku 2018 (ďalej len „Výzva“) s nasledovnými účelmi:

01 Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z.
Oprávnený žiadateľ Športový zväz, ktorý spĺňa všetky nasledovné podmienky:

a) neposkytuje sa mu príspevok uznanému športu (ani sprostredkovane),
b) nie je príslušný žiadnemu národnému športovému zväzu,
c) je členom medzinárodnej športovej federácie, ktorá má riadnych členov aspoň v 50 členských krajinách,
d) v každom z rokov 2015 až 2017 organizoval športové súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou v kategórii dospelých aj mládeže.

Kritériá hodnotenia športové výsledky dospelých a mládeže počas uplynulých 4 rokov, počet športovcov
Alokácia 500 000 eur
Určenie dotácie výpočtom

02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2018
Oprávnený žiadateľ Právnická osoba, ktorá je oprávnená realizovať podujatie, ktoré

a) je podľa príslušnej medzinárodnej športovej federácie označené ako majstrovstvá sveta v hlavnej vekovej kategórii alebo juniorov, majstrovstvá Európy seniorov alebo juniorov, svetový pohár, európsky pohár a zónové majstrovstvá Európy v prípade automobilového športu a motocyklového športu, alebo
b) spĺňa všetky nasledovné parametre:
ba) nie je podujatím podľa písm. a),
bb) bolo organizované na Slovensku v každom z rokov 2014 až 2017,
bc) je zaradené do kalendára príslušnej medzinárodnej športovej federácie,
bd) na podujatí sa zúčastnia športovci aspoň z 5 krajín.

Kritériá hodnotenia počet účastníkov, počet dní podujatia, typ podujatia (dôležitosť)

Alokácia 800 000 eur
Určenie dotácie návrhom komisie

03 Projekty školského, univerzitného športu a športu pre všetkých
Oprávnený žiadateľ Právnická osoba zapísaná v registri právnických osôb v športe, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá vykonáva športovú činnosť najmenej 5 rokov.

Kritériá hodnotenia referencie žiadateľa, počet zapojených, udržateľnosť podujatia, medzinárodný význam podujatia, spolufinancovanie
Alokácia 1 190 000 eur
Určenie dotácie návrhom komisie

04 Značenie peších, lyžiarskych, vodných a cyklistických trás v Slovenskej republike
Oprávnený žiadateľ Športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe, ktorá v každom z rokov 2015 až 2017 vyznačila aspoň tisíc kilometrov peších, lyžiarskych, vodných, alebo cyklistických trás v Slovenskej republike v súlade s normami ČSN 01 8025 a STN 01 8028.

Kritériá hodnotenia počet vyznačených trás a počet plánovaných trás
Alokácia 140 000 eur
Určenie dotácie výpočtom

05 Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2017 a trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2017 a za celoživotnú prácu s mládežou
Oprávnený žiadateľ Národný športový zväz

Kritériá hodnotenia športové výsledky športovcov
Alokácia 250 000 eur
Určenie dotácie výpočtom

06 Projekty s pridanou hodnotou pre popularizáciu pohybových aktivít detí a mládeže
Oprávnený žiadateľ Právnická osoba zapísaná v registri právnických osôb v športe so sídlom v Slovenskej republike, ktorá vykonáva športovú činnosť najmenej 5 rokov, a ktorá v uplynulých 5 rokoch uskutočnila aspoň 5 projektov s regionálnym, celoslovenským, či medzinárodným pokrytím (nie miestnych projektov).

Kritériá hodnotenia referencie žiadateľa, veľkosť cieľovej skupiny, adekvátnosť použitých prostriedkov, udržateľnosť podujatia, spolufinancovanie
Alokácia 310 000 eur
Určenie dotácie návrhom komisie

(2) Termíny:

a) dátum ukončenia predkladania žiadostí: 31. január 2018,
b) zverejnenie rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí dotácií: do 28. februára 2018,
c) zaslanie zmluvy žiadateľovi, ktorému sa schváli dotácia: do 28. februára 2018,
d) doručenie zmluvy, podpísanej prijímateľom dotácie, ministerstvu: do 10 pracovných dní od jej doručenia ministerstvom.

(3) Žiadosť je potrebné predložiť v

a) listinnej podobe, a zároveň aj
b) elektronicky

Predloženie iba jediným z uvedených spôsobov nie je postačujúce.

(4) Elektronické predloženie žiadosti sa vykoná jej doručením prostredníctvom e-mailu, ktorý je zostavený nasledovne:

adresa prijímateľa (To): ziadosti.sport@minedu.sk
predmet („Subejct“): F-2018-DOT01 – Žiadosť o poskytnutie dotácie
text správy: V prílohe Vám zasielame žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy č. F-2018-DOT01.
príloha: vyplnený formulár žiadosti „F-2018-DOT01-Formular.xls“

Poznámky:

1. Formulár žiadosti (ďalej len „Formulár“) sa nachádza na webovom sídle ministerstva.
2. Formulár sa zasiela vo formáte Excel (.xls, alebo .xslx).
3. Pre dodržanie termínu elektronického predloženia žiadosti je rozhodujúci dátum jej odoslania.

(5) Predloženie žiadosti v listinnej podobe sa vykoná jej doručením na adresu ministerstva v obálke A4, v ktorej sú vložené dokumenty podľa bodu 6. Obálka má nasledovnú úpravu:
F-2018-DOT01 – Žiadosť o poskytnutie dotácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sekcia štátnej starostlivosti o šport
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

Poznámky:

1. Pre dodržanie termínu predloženia žiadosti v listinnej podobe je rozhodujúci dátum pečiatky odosielajúcej pošty na obálke.
2. Žiadosť je možné doručiť aj osobne do podateľne ministerstva v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. Pre dodržanie termínu predloženia žiadosti týmto spôsobom je rozhodujúci dátum jej prijatia v podateľni ministerstva.

(6) Žiadosť v listinnej podobe obsahuje nasledovné dokumenty:
a) žiadosť, ktorá je vygenerovaná elektronickým formulárom (hárok „Ziadost“ formulára „F-2018-DOT01.xls“), obsahujúcu zákonom definované čestné vyhlásenia1, podpísanú osobou oprávnenou podľa stanov na predloženie žiadosti v mene žiadateľa2,
b) kópiu stanov/zriaďovacej listiny/výpisu z obchodného registra (podľa typu právnickej osoby) žiadateľa v aktuálnom znení (bez potreby úradného overenia), na ktorých je vidieť potvrdzujúci záznam registrujúceho subjektu,
c) potvrdenie banky o vedení účtu pre prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré si uvedie v žiadosti, s  číslom účtu v tvare IBAN (bez potreby overenia notárom),
d) potvrdenie3 miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,4
e) potvrdenie3 príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,5
f) potvrdenie3 Sociálnej poisťovne a potvrdenia každej zdravotnej poisťovne v Slovenskej republike (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s.), t. j. spolu 4 potvrdenia, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie6,
g) potvrdenie3 príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania7,
h) osobitné náležitosti žiadosti podľa príslušného účelu.

(7) Náležitosti podľa bodu 6 písm. b) a c) sa predkladajú bez potreby úradného overenia. Potvrdenia podľa bodu 6 písm. d) až g) sa predkladajú ako originály alebo úradne overené kópie.

(8) Žiadateľ všetky dokumenty podľa bodu 6 vloží do obálky ako voľné nepreložené hárky papiera formátu A4 v poradí podľa písm. a) až h) bodu 6. Hárky papiera nemajú byť zviazané, zopnuté, medzi prílohami nemajú byť voľné strany, ani strany oddeľujúce prílohy od seba, ani prázdne strany s nadpismi jednotlivých častí, hárky nemajú byť zviazané žiadnou väzbou, nemajú byť uložené v tvrdých doskách, k žiadosti nemajú byť priložené nevyžiadané materiály, obálka nemá obsahovať rôzne plastové fólie, elektronické nosiče (napr. CD, DVD) a pod.8

(9) Žiadateľ je povinný v žiadosti a priložených dokumentoch uviesť výlučne pravdivé údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov sa okrem iného vystavuje riziku spáchania trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

(10) Ak žiadosť nespĺňa všetky podmienky Výzvy (najmä ak nie sú uvedené všetky požadované údaje, požadované dokumenty nie sú dodané v príslušnej forme, žiadateľ žiada vyššiu alebo nižšiu dotáciu ako umožňuje Výzva, žiadateľ deklaroval nižšie spolufinancovanie predmetu žiadosti v prípade ak sa vyžaduje, alebo ak predmet žiadosti nie je v súlade s Výzvou), ministerstvo ho prostredníctvom elektronickej pošty vyzve na ich doplnenie. Lehota na odstránenie uvedených nedostatkov je 5 pracovných dní a začína plynúť odo dňa doručenia uvedenej požiadavky ministerstva žiadateľovi. Žiadateľ, ktorý v stanovenej lehote neodstráni nedostatky, bude vyradený zo zoznamu žiadateľov a jeho žiadosť sa nebude posudzovať.

POZOR! Toto ustanovenie neumožňuje predložiť žiadosť bez niektorej z náležitostí podľa bodu 6 písm. a), b), c) a h). Tieto náležitosti musia byť predložené spolu so žiadosťou za každých okolností. Náležitosti podľa bodu 6 písm. d) až g), je možné predložiť najneskôr do schválenia poskytnutia dotácie. Odporúčame však žiadateľom, aby aj tieto náležitosti predložili spolu so žiadosťou. Výrazne tým urýchlia proces prípravy schvaľovania a vyhnú sa riziku, že nestihnú predložiť do schválenia dotácie ministerkou.

(11) Žiadateľovi, ktorému bude schválená dotácia, zašle ministerstvo na podpis zmluvu o poskytnutí dotácie elektronickou poštou vo formáte .pdf. Žiadateľ bez zbytočného odkladu doručí ministerstvu podpísanú zmluvu v troch originálnych rovnopisoch.

(12) Ak žiadateľ nedoručí podpísanú zmluvu ministerstvu v termíne uvedenom v bode 2 písm. d), bude sa to považovať za odmietnutie zmluvy o poskytnutí dotácie a dotáciu žiadateľovi neposkytne.

(13) Dôležité upozornenia:
a) dotácia bude poskytnutá najviac v sume uvedenej v žiadosti,
b) dotáciu bude možné čerpať len na zabezpečenie účelu uvedeného v zmluve,
c) dotáciu nebude možné použiť na tvorbu zisku, t. j. môže byť použitá len do výšky rozdielu medzi rozpočtom predmetu dotácie a ostatnými príjmami, resp. jeho rozpočet bude musieť byť vyrovnaný,
d) prijímateľ dotácie zverejní na svojom webovom sídle logo ministerstva s odkazom na stránku zverejnenia vyúčtovania dotácie a informácie o svojej organizácii (podrobne stanoví zmluva),
e) prijímateľ dotácie predloží ministerstvu v súlade s dotačnou zmluvou
ea) vyúčtovanie finančných prostriedkov v sume dotácie a spolufinancovania (ak sa vyžaduje),
f) vyúčtovanie zverejní ministerstvo na svojom informačnom portáli do 30. apríla 2019.

(14) Dôležité upozornenie pre vypĺňanie formulára žiadosti:
a) vypĺňa a zasiela sa IBA JEDEN elektronický formulár F-2018-DOT01.xls bez ohľadu na to, či sa žiada o poskytnutie dotácie na jeden alebo viac účelov,
b) v hárku „ID“ sa vypĺňajú všetky bunky E2 až E13,
c) v bunkách E16 až E21 sa vloží suma v jednom alebo viacerých účeloch, na ktoré sa predkladá žiadosť,
d) vypĺňajú sa iba tie hárky, ktoré sú určené na príslušný účel, na ktoré sa predkladá žiadosť,
e) vyplnené hárky je potrebné vytlačiť a hárok „Ziadost“ podpísať.

POZOR! Za žiadnych okolností:
a) nevkladajte do formulára ďalšie hárky, ani ich nevymazávajte,
b) nevkladajte do hárkov riadky ani stĺpce, ani ich nevymazávajte,
c) nekopírujte v hárkoch ani riadky ani stĺpce,
d) ani iným spôsobom neupravujte funkčnosť hárkov vo formulári.

Ak Vám nestačí počet pripravených riadkov, alebo ak sa nezobrazuje informácia aká by sa mala, alebo ak formulár nepracuje správne, kontaktujte spracovateľa žiadostí na ziadosti.sport@minedu.sk, alebo v pracovnej dobe na telefónnom čísle 02 / 5937 4772 (Branislav Strečanský).

ÚČEL 03

Projekty školského, univerzitného športu a športu pre všetkých

ALOKOVANÁ MAXIMÁLNA MINIMÁLNA MINIMÁLNE ROZHODOVANIE VÝDAVKY

SUMA SUMA SUMA SPOLUFIN.

1 190 000 eur 400 000 eur 1 000 eur 0% návrhom komisie bežné (§ 72 ods. 1 až 3)

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Právnická osoba zapísaná v registri právnických osôb v športe, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá vykonáva športovú činnosť najmenej 5 rokov.

VÝPOČET DOTÁCIE

(1) Oprávnené projekty sú
a) organizovanie a účasť na oficiálnych športových podujatiach medzinárodnej federácie univerzitného športu, školského športu, alebo športu pre všetkých,
b) školské športové súťaže konané v roku 2018, vyhlásené ministerstvom, alebo
c) organizovanie športových aktivít pre osoby, ktoré nie sú zapísané v registri fyzických osôb ako športovci (pre neorganizovaných športovcov).
(2) Každý člen komisie nezávisle od iných členov komisie pridelí body predmetom žiadostí od 0 do 10 bodov (10 bodov = najpriaznivejšie hodnotenie) v nasledovných oblastiach:
a) BH história žiadateľa z pohľadu úspešne zrealizovaných projektov podobného rozsahu a zamerania (referencie),
b) BŠ počet štartov zapojených osôb od 6 do 23 rokov, ktoré nie sú zapísané v registri fyzických osôb ako športovci; za štart sa považuje deň, v ktorom sa osoba zapojí do súťaže,
c) BV význam projektu z pohľadu medzinárodnej prezentácie Slovenska.
(3) Každý predmet žiadosti ďalej získa bodovú hodnotu za spolufinancovanie (ak ho uvedie), vypočítanú podľa vzorca

BSF = min ( SF / 10, 10)

kde

BSF je bodová hodnota za spolufinancovanie,
SF je percento prostriedkov vynaložených na projekt z iných ako verejných zdrojov k celkovým výdavkom projektu

(4) Z bodových hodnôt bude vypočítané skóre S podľa vzorca

S = BH + BŠ + BV + BSF

(5) Každý člen komisie nezávisle od iných členov komisie navrhne každému projektu sumu dotácie, ktorá nemôže byť vyššia ako suma uvedená v žiadosti.

(4) Dotácie na jednotlivé projekty budú schvaľované v zostupnom poradí skóre S až do celkového vyčerpania sumy alokovanej na daný účel v sume podľa vzorca

D = (  DK )  NK

kde

D je navrhovaná dotácia na príslušný projekt,
 DK je súčet dotácií navrhnutých členmi komisie na príslušný predmet žiadosti,
NK je počet členov komisie.

(7) Ak dotácia D podľa bodu 6 na príslušný projekt bude nižšia ako 75% žiadanej dotácie, na tento projekt nebude poskytnutá žiadna dotácia.

(8) Ak priemerné bodové hodnotenie projektu všetkých členov komisie v ktorejkoľvek oblasti, uvedenej v bode 1 tohto účelu, bude mať nižšiu hodnotu ako 3, na tento projekt nebude poskytnutá žiadna dotácia.

(9) Ak priemerné skóre S projektu všetkých členov komisie bude nižšie ako 5, na tento projekt nebude poskytnutá žiadna dotácia.

(10) Ak vzhľadom na nízky zostatok rozdeľovanej sumy nie je možné schváliť dotáciu D na projekt, ktorý je v poradí skóre, na tento projekt nebude poskytnutá žiadna dotácia, a zostávajúca suma sa bude rozdeľovať na nasledujúce projekty v poradí skóre S.

(11) Ak vzhľadom na nízky zostatok rozdeľovanej sumy nie je možné navrhnúť dotáciu na posledný projekt v poradí, ministerstvo tento v rámci Účelu 03 nerozdelí.

OSOBITNÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI A INFORMÁCIE

(1) Osobitné náležitosti žiadosti:

a) vyplnený hárok „F-4“ formulára F-2018-DOT01.xls,

b) členský list alebo obdobný dokument (postačuje relevantná snímka z oficiálnej internetovej stránky) medzinárodnej organizácie vyhlasujúcej podujatia uvedené v bode 1 ÚČELU DOTÁCIE (ak je to relevantné).

(2) Informácie pre žiadateľov:

a) pri rozhodovaní o dotáciách bude uplatnený § 72 Zákona ods. 1 až 3 (žiadosti bude posudzovať komisia, ktorá ministerke navrhne sumu dotácií),

b) za oprávnené výdavky budú považované výdavky prijímateľa alebo priameho realizátora, ktoré sú nevyhnutné a zároveň preukázateľne viazané na konkrétny predmet dotácie podľa dotačnej zmluvy.

ÚČEL 06

Projekty s pridanou hodnotou pre popularizáciu pohybových aktivít detí a mládeže

ALOKOVANÁ MAXIMÁLNA MINIMÁLNA MINIMÁLNE ROZHODOVANIE VÝDAVKY

SUMA SUMA SUMA SPOLUFIN.

310 000 eur 310 000 eur 20 000 eur 0% návrhom komisie bežné

(§ 72 ods. 1 až 3)

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Právnická osoba zapísaná v registri právnických osôb v športe so sídlom v Slovenskej republike, ktorá vykonáva športovú činnosť najmenej 5 rokov, a ktorá v uplynulých 5 rokoch uskutočnila aspoň 5 projektov s regionálnym, celoslovenským, či medzinárodným pokrytím (nie miestne projekty).

VÝPOČET DOTÁCIE

(1) Každý člen komisie nezávisle od iných členov komisie pridelí body predmetom žiadostí od 0 do 10 bodov (10 bodov = najpriaznivejšie hodnotenie) v nasledovných oblastiach:

a) BH história žiadateľa z pohľadu úspešne zrealizovaných projektov podobného rozsahu a zamerania (referencie),

b) BZ zhoda predmetu žiadosti s účelom č. 06,

c) BP23 pokrytie cieľovej skupiny osôb od 6 do 23 rokov projektom v porovnaní k celej populácii osôb od 6 do 23 rokov (= cca 1 milión osôb), t. j. približné určenie počtu osôb, ktorých sa projekt bude týkať,

d) BP pokrytie cieľovej skupiny osôb nad 23 rokov projektom v porovnaní k celej populácii osôb nad 23 rokov = cca 4,4 mil. osôb), t. j. približné určenie počtu osôb, ktorých sa projekt bude týkať,

e) BA23 adekvátnosť spôsobu (prostriedky, metódy, rozsah a pod.) oslovenia osôb od 6 do 23 rokov,

f) BA adekvátnosť spôsobu (prostriedky, metódy, rozsah a pod.) oslovenia osôb nad 23 rokov,

g) BU udržateľnosť projektu bez potreby ďalšieho financovania z verejných zdrojov,

h) BR potenciál na rozvoj projektu (priestor pre kreatívne dopĺňanie a rozširovanie).

(2) Každý predmet žiadosti ďalej získa bodovú hodnotu za spolufinancovanie, vypočítanú podľa vzorca

BSF = min ( SF / 10, 10)

kde

BSF je bodová hodnota za spolufinancovanie,

SF je percento prostriedkov vynaložených na projekt z iných ako verejných zdrojov k celkovým výdavkom projektu

(3) Z bodových hodnôt bude vypočítané skóre S podľa vzorca

S = ( 3 x BH ) + BZ + BP18 + BPC + BA18 + BAC + BU + BR + BSF

(4) Každý člen komisie nezávisle od iných členov komisie navrhne každému projektu sumu dotácie, ktorá nemôže byť vyššia ako suma uvedená v žiadosti.

(5) Dotácie na jednotlivé projekty budú schvaľované v zostupnom poradí skóre S až do celkového vyčerpania sumy alokovanej na daný účel v sume podľa vzorca

D = (  DK )  NK

kde

D je navrhovaná dotácia na príslušný projekt,

 DK je súčet dotácií navrhnutých členmi komisie na príslušný predmet žiadosti,

NK je počet členov komisie.

(6) Ak dotácia D podľa bodu 5 na príslušný projekt bude nižšia ako 75% žiadanej dotácie, na tento projekt nebude poskytnutá žiadna dotácia.

(7) Ak priemerné bodové hodnotenie projektu všetkých členov komisie v ktorejkoľvek oblasti, uvedenej v bode 1 tohto účelu, bude mať nižšiu hodnotu ako 3, na tento projekt nebude poskytnutá žiadna dotácia.

(8) Ak priemerné skóre S projektu všetkých členov komisie bude nižšie ako 5, na tento projekt nebude poskytnutá žiadna dotácia.

(9) Ak vzhľadom na nízky zostatok rozdeľovanej sumy nie je možné schváliť dotáciu D na projekt, ktorý je v poradí skóre, na tento projekt nebude poskytnutá žiadna dotácia, a zostávajúca suma sa bude rozdeľovať na nasledujúce projekty v poradí skóre S.

(10) Ak vzhľadom na nízky zostatok rozdeľovanej sumy nie je možné navrhnúť dotáciu na posledný projekt v poradí, ministerstvo tento v rámci výzvy F-2018-DOT01 nerozdelí.

OSOBITNÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI A INFORMÁCIE

(1) Osobitné náležitosti žiadosti:

a) vyplnený hárok „F-4“ formulára F-2018-DOT01.xls.

(2) Informácie pre žiadateľov:

a) pri rozhodovaní o dotáciách bude uplatnený § 72 Zákona ods. 1 až 3 (žiadosti bude posudzovať komisia, ktorá ministrovi navrhne sumu dotácií),
b) každý žiadateľ môže predložiť najviac 3 projekty,
c) za oprávnené výdavky budú považované výdavky prijímateľa alebo priameho realizátora, ktoré sú nevyhnutné a zároveň preukázateľne viazané na konkrétny predmet dotácie podľa dotačnej zmluvy, a ktoré sú preukázateľne zdokumentované,
d) výdavky na prípravu návrhov riešení, ktoré nebudú zrealizované, NIE sú oprávnenými výdavkami.

1 § 8a ods. 5 písmená a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ak zo stanov/zriaďo vacej listiny žiadateľa vyplýva, že žiadosť, zmluvu, resp. dodatok k zmluve musí podpísať viacero osôb, je potrebné, aby žiadateľ uviedol všetky osoby, ktoré budú podpisovať žiadosť a zmluvu

podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú subjekty verejnej správy povinné na požiadanie vydať potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 toho istého zákona bezplatne

 § 8a ods. 5 písmeno a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 8a ods. 5 písmeno b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

6 § 8a ods. 5 písmeno e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7 § 8a ods. 5 písmeno d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoradenie a úprava náležitostí žiadosti nebude mať vplyv na jej posudzovanie či vyradenie, výrazne však uľahčí administratívne spracovanie žiadostí a urýchli celý proces.