MERANIE A CERTIFIKÁCIA CESTNÝCH BEŽECKÝCH TRATÍ

Meranie a certifikácia bežeckých tratí je upravená „Pravidlami atletických súťaží IAAF“ – Pravidlo 240 Cestné behy.

Cestný beh je definovaný ako beh na spevnených plochách vrátane komunikácií, chodníkov a ďalších pripravených pevných povrchoch. Pre preteky na ceste sa vzdialenosť meria po najkratšej možnej trase, po ktorej by pretekár mohol bežať. Dĺžka trate nesmie byť kratšia ako je optimálne určená vzdialenosť pretekov (deklarovaná dĺžka).

Štandardné vzdialenosti v cestných behoch pre mužov a ženy sú 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, polmaratón (42,195 km), 100 km a štafetový beh na ceste. Preteká sa na upravených cestách. Ak sú cesty nespôsobilé vzhľadom na dopravný ruch alebo iné okolnosti, možno viesť trať po ceste pre cyklistov alebo po chodníku pre chodcov pozdĺž cesty. Nesmie sa však behať po mäkkej pôde ako sú trávnaté okraje cesty a pod. Štart a cieľ môže byť na atletickom štadióne alebo je možné umiestniť štart a cieľ na trávnik alebo inú mäkkú pôdu či iný nedláždený odklad. Takýchto úsekov by však malo byť na trati minimum.

Dĺžka tratí má byť vopred overená meračom tratí, ktorý má oprávnenie IAAF (Medzinárodná asociácia atletických federácií) alebo SAZ (Slovenský atletický zväz). Ten je oprávnený vydať certifikát o zmeraní trate (protokol) spolu s mapou alebo nákresom trate. Protokol o premeraní dĺžky trate má platnosť päť rokov. Po ich uplynutí treba urobiť premeranie trate a to aj vtedy, keď za predchádzajúce obdobie nedošlo ku zmene trate.

Na meranie dĺžky trate sa odporúča metóda „kalibrovaného bicykla“ pomocou Jonesovho čítača. Vzdialenosť v kilometroch musí byť na trati viditeľne vyznačená re všetkých pretekárov. Pri vymeriavaní trate sa odporúča použiť „koeficient zamedzenia skrátenia trate“ (SCP faktor), aby sa pri neskoršom premeriavaní trate nezistilo, že trať je kratšia. Pri meraní trate metódou „kalibrovaného bicykla“ má tento koeficient hodnotu 0,1 %, z čoho vyplýva, že každý kilometer trate bude mať „nameranú vzdialenosť“ 1001 m.

Meranie tratí spravidla vykonávajú oficiálni rozhodcovia atletiky s príslušnou kvalifikáciou a špecializáciou. Na Slovensku ich zastrešuje SAZ, ktorý nepravidelne organizuje školenia, semináre a praktické ukážky merania tratí. V súčasnosti je na Slovensku aktívnych asi 10 vyškolených meračov tratí.

IAAF aj SAZ neodporúča meranie tratí geodetickým meraním (vysoké náklady) ani GPS meraním prípadne oceľovým pásmom alebo kolieskom (nepresnosti). IAAF aj AIMS (Medzinárodná asociácia behov mimo dráhu – www.aimsworldrunning.org) spoločne prijali metódu „kalibrovaného bicykla“ ako jedinú schválenú metódu pre meranie tratí cestných bežeckých pretekov (uznávanie svetových a národných rekordov a pod.). Údaj o certifikácii trate je uvádzaný v „Termínovke behov mimo dráhu“ pre príslušný rok. Certifikované trate 5 km, 10 km, polmaratón, maratón a 100 km majú výsledky automaticky uvedené v oficiálnych atletických tabuľkách.

Certifikácia trate (podľa platného procesu certifikácie po vzore ČAS).

a) Výber certifikovaného merača (kontakty v tabuľke nižšie) b) Dohoda s meračom (typ trate, termín, cena a pod.) c) Zmeranie a vypracovanie meracieho protokolu (podľa platnej metodiky IAAF, s potvrdením od uznaného merača). d) Zaslanie protokolu na SAZ a SBS. zašlite na ………………… , pokiaľ máte doplňujúce otázky obráťte sa na ……………………

-Uznaný merač Vám vystaví účtovný doklad na …………….. Eur, ktorý mu po vystavení certifikátu uhradíte -Vystavený certifikát má platnosť 5 rokov na čo mu poskytne logo „Certifikovaná trať“ – Údaj o certifikácii trate bude uvádzaný aj v Termínovke -Trate 5km, 10km, polmaratón, maratón a100km majú výsledky automaticky uvedené v oficiálnych tabuľkách.

Kontakty na meračov tratí

Pokiaľ usporiadatelia bežeckých pretekov budú chcieť, aby ich trať bola zaradená medzi oficiálne zmerané (certifikované), musí vlastné meranie vykonať rozhodca atletiky s príslušnou špecializáciou. Výsledkom merania je certifikát, že meranie bolo vykonané v súlade s pravidlami atletiky a schválenou metodikou IAAF/AIMS pre meranie trate mimo dráhu.

Slovenský atletický zväz zaškolil svojich kvalifikovaných rozhodcov atletiky na národnej úrovni v špecializácii na meračov štadiónov a tratí podľa IAAF – AIMS s pôsobnosťou po celej Slovenskej republike, ktorým zapožičiava Jonesov čítač, potrebný k meraniu tratí.

Bratislava a Západoslovenská oblast:

Miroslav Helia, Heyrovského 8, 841 03 Bratislava, tel.: 0914184552

Dag Bělák, Bratislava, tel.: 0944627482

Marcel Matanin, Ivanka pri Dunaji, tel.: 0905594658

Stredoslovenská oblast:

Marián Kalabus, Dolný Kalník 28, 038 02 Dražkovce, tel.: 0948285506

Erik Baláž, Zvolen, tel.: 0911878624

Východoslovenská oblast:

Emil Rusko, Záhradná 18, 040 01 Košice, tel.: 0903974311

Peter Buc, Košice, tel.: 0905299189

Na Slovensku sa povinne merajú všetky trasy, na ktorých sa konajú majstrovstvá republiky, prípadne medzinárodné preteky. V prípade ostatných pretekov je rozhodnutie o presnom zmeraní trate úplne v rukách usporiadateľov a záleží iba na nich, aký význam svojmu behu prikladajú, alebo ako úspešným ho chcú mať v budúcnosti. Náklady na meranie sa pohybujú od cca 50,- € až do 150,- €, podľa toho, ako je trať dlhá, ako dlho a v akých podmienkach sa trať meria, z akej diaľky musí merač pricestovať a pod. Niečo stojí aj vypracovanie a vytlačenie certifikátu (protokolu o zmeraní trate bežeckého preteku), ktorý by mal byť vypracovaný aspoň v troch vyhotoveniach.