SLOVENSKO V POHYBE 2019

Meníme pohyb na zdravie

 

SLOVENSKO V POHYBE 2019

Program Slovensko v pohybe vyjadruje programové zámery a ciele Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky zamerané na rozvoj športu pre všetkých a pohybových aktivít v Slovenskej republike na kalendárny rok.

Dlhodobým cieľom projektu Slovensko v pohybe je

1/ propagovať ľudské právo na pohyb,

2/ systematicky a cieľavedome presadzovať vývojové tendencie v slovenskom prostredí, spájať šport pre všetkých a pohybové aktivity s aktívnym zdravím,

3/ zvyšovať povedomie Slovákov o prospešnosti športu a pohybových aktivít,

4/ vytvárať podmienky, aby čo najviac občanov získalo motiváciu pre pravidelnú činnosť a postupne  sa zapájalo do pohybových aktivít: dospelí najmenej 30 minút denne a detí a mládeže hodinu denne, pri zvýšenej aktivite počas víkendov a voľných dní,

5/ zlepšiť možnosti aktívne sa zapájať do športu pre všetkých a pohybových aktivít prostredníctvom tradičných, ale aj nových a inovatívnych kampaní a podujatí,

6/ zapájať sa do medzinárodných kampaní a projektov športu pre všetkých a stať sa súčasťou procesu, ktorý prebieha vo svete a osobitne v Európe,

7/ vytvárať priestor pre širokú spoluprácu partnerov športu pre všetkých,

8/ organizovať národné konferencie športu pre všetkých, semináre a ďalšie vzdelávacie akcie,

9/ podporovať dobrovoľníkov,

V roku 2019 sa zameriame:

1/ na zapojenie najmenej 200 000 účastníkov, z toho 130 000  detí a mládeže, do pripravených kampaní a podujatí športu pre všetkých,

2/ na prehĺbenie programu Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky s programom nasledovných partnerov:

a/ programom ISCA /International Sport and Culture Association/Medzinárodnej asociácie športu a kultúry/ pod názvom NowWeMove / Hýbme sa teraz, ktorého cieľom je zapojiť do roku 2020 do športu a pohybových aktivít najmenej 100 miliónov Európanov. Program zahrňuje nasledovné európske kampane:

MOVE Week / Týždeň v pohybe

Open Streets  Day / Deň otvorených ulíc

b/ programom TAFISA /The Association For International Sport for All – Medzinárodná asociácia športu pre všetkých/. Program zahrňuje nasledovné svetové kampane:

World Challenge Day /Svetový vyzývací deň

World Walking Day / Svetový deň chôdze

Take back your streets, take back your future / Vezmite si späť svoje ulice, vezmite svoju budúcnosť späť do vlastných rúk

c/ program partnerských organizácií

Ars Ante portas : Na kolesách proti rakovine

d/ program združených zväzov

Klub slovenských turistov

Slovenský zväz viacbojov všestrannosti

Slovenský bežecký spolok

Slovenská rope skippingová asociácia

3/ na podporu a propagáciu:

Európskeho týždňa športu 2019 mesta Michalovce – Európskeho mesta športu 2019

4/ na realizáciu projektov Erasmus+ Šport

a/ Šport pre všetkých a životné prostredie

b/ St. James Challenge, Track and Trail European Schools Sport Competition

Termín: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2020

Veková skupina: 13 – 14-roční žiaci základných škôl v 14 krajinách

Podpora: Erasmus+ Mimovládne európske športové podujatia

5/ vytvorenie podmienok pre spoluprácu a podporu   naprieč sektormi

6/ verejné vyhodnotenie programu a ocenenie dobrých príkladov a jednotlivcov,

Program Slovensko v pohybe 2019 bude odborne garantovať a hodnotiť koordinačný výbor zložený z národných koordinátorov jednotlivých kampaní:

Dr. Ján Holko – predseda

Mgr. Peter Bakalár, PhD.

Mgr. Pavlína Hadová

PaedDr. Martin Drgoňa

Ing. Dušan Valúch

Stanislav Moravčík

PhDr. Roman Králik

Mgr. Alica Grofová Chládeková

Ing. Ján Juráš

Prehľad podujatí:

SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU PRE VŠETKÝCH …ideme hrať ping – poooooong…

Vyhlasovateľ: Svetová federácia stolného tenisu /ITTF/  6. 4.19 /hlavný deň/, 20. 3. až 20. 4. 19

Národní koordinátori: Mgr. Alica Grofová Chládeková, najúspešnejšie slovenská stolná tenistka histórie, držiteľka 20 medailí z MS, ME a MEJ

Mgr. Alica Grofová Chládeková, e-mail: alica.chladek@gmail.com, mobil: 0903 559 550

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky

Zober loptu, nie drogy, n. o.

Svetová federácia stolného tenisu /ITTF/  v roku 2015 vyhlásila 6. apríl za Svetový deň stolného tenisu pre všetkých. Oslavy tohto obľúbeného športu sa konajú po celom svete. Slovensko sa prvý raz zapojilo v roku 2018 s projektom „…ideme hrať ping – poooooong…“, ktorého autorkou je Mgr. Alica Grofová Chládeková.  Na 141 školách, v CVČ i kluboch sa vystriedalo za zelenými stolmi 11 816 účastníkov. ITTF vyhodnotila slovenský projekt ako najúspešnejší v konkurencii 97 krajín.

Hlavné úlohy:

– oznámiť širokej verejnosti, predovšetkým školám, že stolný tenis má svoj svetový deň, ktorý sa oslovuje po celom svete 6. apríla,

– vyzvať rodiny – deti, rodičov a starých rodičov, aby si spoločne zahrali stolný tenis,

– koordinovať a poskytovať školám poradenstvo pri organizácií jednotlivých podujatí.

Ciele:

– osloviť čo najširšie masy ľudí všetkých vekových kategórií, predovšetkým deti a mládež, rodiny s deťmi, aby si prišli zahrať stolný tenis,

– vytvoriť možnosť sociálne a zdravotne znevýhodneným skupinám detí, mládeže a dospelých zapojiť sa do športovania,

– prostredníctvom stolného tenisu zvýšiť záujem o športovanie ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, telesných predpokladov,

– rozvíjať morálne hodnoty detí a mládeže, prácu v kolektíve, podporiť športovanie ako prevenciu proti užívaniu drog a následnej drogovej činnosti


MOVE WEEK / Týždeň  v pohybe

Termín: 27. 5. až 2. 6. 2019

Vyhlasovateľ: International Sport and Culture Association /ISCA/

Národný koordinátor: Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky

Dr. Ján Holko, e-mail. holko@aspv.sk, mobil. 0911 244 266

MOVE WEEK / TÝŽDEŇ V POHYBE je každoročná európska kampaň, ktorá presadzuje výhody pravidelnej účasti v športe a pohybových aktivitách. Je najvýznamnejšou súčasťou celoročného programu NOW WE MOVE / HÝBME SA TERAZ, ktorého cieľom je zapojiť do roku 2020 do športu a pohybových aktivít viac ako 100 miliónov Európanov.

Cieľom kampane je:

1/ zvýšiť povedomie Európanov o prospešnosti športu a pohybových aktivít,

2/ zlepšiť možnosti aktívne sa zapojiť do športu a pohybových aktivít prostredníctvom nových alebo skvalitňovaním existujúcich pohybových aktivít,

3/ rozšíriť možnosti zúčastňovať sa na športových aktivitách a telesných cvičeniach vytváraním nových iniciatív.

Hlavné podujatia

MOVE Week / Týždeň v pohybe alebo NowWeMove / Hýbme sa teraz v materskej, základnej alebo strednej škole

Turčianske hry mládeže, 20.-27. 5. 2019, Martin

500 000 skokov pre zdravie

56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska  /24.-26. 5. 2019, Kráľová Studňa/

Detská Tour Petra Sagana /26. 5. 2019, Spišský Hrhov/

Majstrovstvá OZVV v letnom viacboji všestrannosti  /15. 5. – 15. 6. 2019, Topoľčany, Trebišov, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Moldava nad Bodvou, Lipany/

MOVE Week v Európskom meste športu 2019 v Michalovciach

28. 5. 2019 – Mestská športová olympiáda seniorov

29. 5. 2019 – Mestská športová olympiáda materských škôl, MŠ Masarykova

30, 30. 5. 2019 – Juniorská štafeta 42×1 km

30.-31. 5 – Mestská športová olympiáda materských škôl, ZŠ J. A. Komenského/

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica /29. 5. 2019, Banská Bystrica/

Medzinárodný deň detí v Banskej Bystrici /31. 5. 2019, Banská Bystrica/

Bratislava inline – MOVE Week jazda /31. 5., Bratislava/

Na kolesách proti rakovine /15. 5. 2019, Urmince, 16. 5. 2019, Zvolen, 31. 5. 2019 Vysoká pri Morave/

Viac informácií: www.slovakia.moveweek.eu, www.aspv.sk, www.isca-web.org


 

WORLD CHALLENGE DAY / Svetový deň výzvy

Termín: 29. 5. 2019

Vyhlasovateľ: TAFISA

Národný koordinátor: Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky

Dr. Ján Holko, e-mail: holko@aspv.sk, mobil. 0911 244 266

WORLD CHALLENGE DAY / SVETOVÝ DEŇ VÝZVY je priateľské korešpondenčné podujatie miest v športe pre všetkých a pohybových aktivitách, v ktorom súťažia medzi sebou, aby podporili motiváciu čo najväčšieho množstva ľudí k dosiahnutiu spoločného cieľa: byť každý deň fyzicky aktívnym aspoň 15 minút.  Hodnotí sa počet zapojených občanov k počtu občanov trvalo prihlásených k pobytu v príslušnom meste.

Kampaň je súčasťou globálnej výzvy Take back your streets, take back your future /Vezmite si späť svoju ulicu, vezmite si späť svoju budúcnosť/, ktorá si kladie za cieľ priblížiť dostupnosť pohybových aktivít všetkým obyvateľom  sprístupnením ulíc, chodníkov, parkov a verejných priestranstiev.

Vyžrebovanie:

Medzinárodná súťaž: Nováky /Slovensko/ – Shingo /Japonsko/

Národná súťaž:

Košice – Humenné – Senica – Revúca

Nováky – Spišská Belá

Bratislava-Vajnory – Bratislava-Lamač

Viac informácií: www.tafisa.org, www.aspv.sk


LETNÉ SÚŤAŽE VO VIACBOJOCH VŠESTRANNOSTI

Termín: apríl – jún 2019

Vyhlasovateľ: AŠPV SR – Slovenský zväz viacbojov všestrannosti

Dr. Martin Drgoňa, e-mail: drgonam@zoznam.sk, mobil: 0905 497 614

Základné kolá: apríl – jún 2019

Regionálne kolá: máj – jún 2018 /Košice okolie, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Topoľčany, Trebišov/

Majstrovstvá SR v kategórií 4-7: 22. 6. 2019, Rimavská Sobota

Korešpondenčné súťaže v kategóriách MŠ a ZŠ 1-4

Viac informácií: www.aspv.sk


PLAVECKÁ ŠTEFETA MIEST 2019

Termín: september – december 2019 Vyhlasovateľ a koordinátor: AŠPV SR

Dr. Ján Holko, e-mail: holko@aspv.sk, mobil. 0911 244 266

Plavecká štafeta miest je tradičná národná korešpondenčná súťaž zameraná na rekreačné a kondičné plávanie. Vytvára priestor, aby sa v bazéne stretli v rovnakom čase všetky generácie a propagovali celoročne využiteľné pohybové aktivity.

Cieľom kampane je:

1/ zvýšiť povedomie slovenských občanov o prospešnosti športu a pohybových aktivít a motivovať ich, aby boli aktívnejší,

2/ zdôrazniť úlohu, ktorú zohrávajú pohybové aktivity pri zvyšovaní zdravia národa,

3/ ukázať možnosti spolupráce miestnej samosprávy s národnou športovou organizáciou v športe pre všetkých a pohybových aktivitách,

4/ zapojiť do jednej kampane všetky generácie, mobilizovať ich  pre podporu dobrej  reprezentácie svojho mesta

Viac informácií: www.aspv.sk


ŠPORT PRE VŠETKÝCH A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE / SPORT FOR ALL AND ENVIRONMENT /SforAE/

Termín :  1. 1. 2018 – 30. 6. 2019

Medzinárodný koordinátor: Nadácia RECAL /Poľsko/

Národný koordinátor : Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky

Mgr. Pavlína Hadová, e-mail: pavlina.hadova@gmail.com, mobil: 0905 790 607

Dr. Ján Holko, e-mail: holko@aspv.sk, mobil. 0911 244 266

Projekt športových organizácií zo štyroch krajín V4 „Šport pre všetkých a životné prostredie“ s podporou Európskej komisie z programu Erasmus+

Šport je zameraný na výmenu skúseností, vzdelávanie a tvorbu usmernení pre ekologicky udržateľné podujatia.

Na Slovensku sa uskutočnil v roku 2018:  18. 8. 2018 Národný výstup na Kriváň ako jedno z 5 vlajkových podujatí projektu

30 podujatí Zapojiť sa mohli organizátori podujatí športu pre všetkých a pohybových aktivít, ktorí ich organizujú ekologicky udržateľným spôsobom, vrátane zberu a recyklácie prázdnych plechoviek od nápojov. Najlepšie príklady budú zverejnené v osobitnej brožúre, ktorá po skončení projektu bude vydaná v piatich jazykoch.

Projekt vyvrcholí 24.-26. 4. 2019 v Bratislave na záverečnom mítingu.

Viac informácií: www.sforae.eu, www.aspv.sk


EUROPEAN WEEK OF SPORT / EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

Termín: 23. – 30. 9. 2019

Národný koordinátor: Národné športové centrum

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybových aktivít v duchu hesla BeActive.                                                                                                                                           Podujatia sa registrujú na www.tyzdensportu.sk.

Organizátori môžu okrem podujatí v oficiálnom týždni registrovať aj podujatia, ktoré sa uskutočnia od 1. 9. do 15. 10. 2019.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky a jej partneri podporia Európsky týždeň športu nasledovnými kampaňami a podujatiami:

Open Street Day – 22. 9. 2019

Svetový deň chôdze – Liptovský Mikuláš, 4. 10. 2019

500 000 skokov pre zdravie – druhá časť, 22.-29. 9. 2019

Na kolesách proti rakovine – 20. 9. Vrútky, 22. 9. 2019, Liptovský Mikuláš

Plavecká štafeta miest

Tradičné masové podujatia v turistike a rekreačnom behu

Viac informácií: www.tyzdenšportu.sk


OPEN STREET DAY / DEŇ OTVORENÝCH ULÍC

Termín: 22. 9. 2019

Vyhlasovateľ: ISCA

Národný koordinátor: Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky

Dr.Ján Holko, e-mail: holko@aspv.sk, mobil: 0911 244 266

Open Street Day podporuje Európsky týždeň športu jednoduchou myšlienkou: využívať verejné ulice v mestských oblastiach ako miesta na organizovanie pohybových aktivít, ktoré zorganizuje miestna komunita. Cieľom je zapojiť ťažko dostupné cieľové skupiny a širokú verejnosť ponukou športovým a pohybovým aktivít s nízkou náročnosťou a podporiť aktívnu dopravu a miestnom prostredí. Európsky týždeň športu sa koná v dňoch 23.-30. 9. a Európsky týždeň mobility je každý rok stanovený na 16.-22. 9. Výber termínu preto ponúka synergiu medzi týmito dvoma iniciatívami, nakoľko obidve sa zameriavajú na pohyb ľudí a rôzne spôsoby pohybovej aktivity a mobility. O to viac, že témou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je Aktívna mobilita.

Súčasťou kampane je aj druhá časť projektu 500 000 skokov pre zdravie, Informácie: www.aspv.sk


WORLD WALKING DAY / Svetový deň chôdze – 23. ročník chodeckého podujatia Hore Váhom, dolu Váhom

Termín: 4. 10. 2019, Liptovský Mikuláš , Vyhlasovateľ: TAFISA

Organizátori: AŠPV SR, mesto Liptovský Mikuláš a Centrum voľného času Liptovský Mikuláš

Koordinátor: PhDr. Roman Králik, dm@cvclm.edu.sk, mobil: 0911 641 241

Viac informácií: www.aspv.sk


HALOVÉ SÚŤAŽE VO VIACBOJOCH VŠESTRANNOSTI

Termín: september – november 2019

Vyhlasovateľ: AŠPV SR a Slovenský zväz viacbojov všestrannosti

Dr. Martin Drgoňa, e-mail: drgonam@zoznam.sk. Mobil 0905 497 614

Základné kolá: 10. september – 26. október

Regionálne kolá: 15. október – 19. november

Majstrovstvá SR v kategórií 4-7Korešpondenčné súťaže v kategóriách MŠ a ZŠ 4-7

Viac informácií: www.aspv.sk


Podujatia partnerov:

Hlavné podujatia KST v roku 2019

Vyhlasovateľ: KST, Ing. Dušan Valúch, e-mail: valuch@kst.sk, telefón: 02 / 44 45 40 88

14.-17. 2.           16. český zimný zraz turistov KČT, 52. zimný zraz KST. Police nad Metují /ČR/

24-26. 5.            56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Kráľová Studňa, Veľká Fatra

20.-23. 6.           48. zraz mladých vodných turistov KST na Dunajci, Červený Kláštor

27.- 30. 6..         52. zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica

1.– 7. 7.              50. stretnutie turistických oddielov mládeže KST , Košice

1.– 7. 7.              66. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov, Košice

10.-14. 7.            64. medzinárodný splav Dunaja TID, slovenský úsek Bratislava – Štúrovo

20 7.                    5.  stretnutie turistov a horskej služby na Chate M. R. Štefánika, pod Ďumbierom

16.– 18. 8.         64. obnovený Národný výstup na Kriváň, ATC Račkova dolina

16.8. – 1. 9.        41. zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov, Ružomberok

5.-8. 9.                  3. medzinárodný letný zraz turistov krajín V4 /MTSZ, PTTK, KST , KČT/ , Veroce/Csattogó volgy

13.-14. 9.             Majstrovstvá SR v turisticko-orientačnom behu /TOB/, Častá / Červený kameň

21. 9.                  Európsky deň turistiky – 11. stretnutie priaznivcov KST, Turie, s výstupom na Čipčie /926 m/, Lúčanská Malá Fatra

19.10.                   6. lesníckym chodníkom J. Dekréta Matejovie, Bardejovské kúpele

19.11.                 39. festival Ľudia a hory, Turčianske Teplice, kino Turiec

Viac informácií: www.kst.sk


Podujatia Slovenského bežeckého spolku

Koordinátor: Stanislav Moravčík, e-mail: stanislavmoravcik4@gmail.com, mobil: 0904 260 194

Behom za zdravý životný štýl (Celoslovenská korešpondenčná súťaž o najefektívnejšie využitie stálych bežeckých tratí)

Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok ,Termín: II. polrok 2019

Slovenská bežecká liga 2019

Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok, Organizátori: SBS a poverené Bežecké kluby

Termín: II. polrok 2019

Program:

1.kolo    9. 6. 2019,  Ondrašovská horička, Liptovská Ondrašová /okres Liptovský Mikuláš/

2.kolo  10. 8. 2019,  Rajecký maratón a polmaratón, Rajec

3.kolo  14. 9. 2019,  Veľká cena mesta Holíč, Holíč /okres Skalica/

4.kolo  27.10. 2019,  Račiansky kros /jeseň/, Bratislava – Rača

5.kolo  31.12. 2019,  Horovská desiatka, Horovce /okres Michalovce/

Majstrovstvá Slovenska 2019

Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok

Majstrovstvá SR v behu na ceste– VEĽKÁ CENA MESTA HOLÍČ, termín:  14. 09. 2019, Holíč

Majstrovstvá SR v krose– RAČIANSKY KROS, termín: 27. 10. 2019, Bratislava – Rača

Náborové a propagačné bežecké podujatia

Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok, Organizátori: bežecké kluby, organizátori bežeckých podujatí, obecné úrady, školy a ďalší záujemcovia.

Cieľom je sprístupniť beh všetkým záujemcom ako nenáročnú, prístupnú a zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu.

1/ Letné wellness behy /21.jún – 21. september/, aj pri príležitosti Olympijského dňa 23. 6. 2019

2/ Dni behu pre všetkých /21. september – 21. december/

3/ Národný Marína RUN (nultý ročník) 23.6.2019 Bobrovník okr. L. Mikuláš

4/ Študentské behy z príležitosti MDŠ11.-17.11.2019

5/ Šport pre všetkých a životné prostredie(počas celého roka) – prihlásené ekologický udržateľné bežecké podujatia.

Tieto podujatia sú podporené aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií: www.behy.sk


 

Podujatia Slovenskej rope skippingovej asociácie

Koordinátorka: Mgr. Pavlína Hadová, e-mail: pavlina.hadova@gmail.com, mobil: 0905 790 607

Skoky pre zdravie

Termín: 27. 5. – 2. 6. 2019 v rámci európskej kampane MOVE Week

22. – 29. 9. 2019 v rámci Open Street Day a Európskeho týždňa športu Vyhlasovateľ: Slovenská rope skippingová asociácia Organizátori: kluby rope skippingu, školy a ďalší záujemcovia

Skáče celé Slovensko

Vyhlasovateľ: Slovenská rope skippingová asociácia

13.-14. 4. 2019 Bratislava rope skipping cup 2019

15. 6. 2019 Majstrovstvá SR v rope skippingu

8. 7. – 12. 7. 2019 Švihadlovo – rope skipping camp

18. 8. – 23. 8. 2019 Švihadlovo – rope skipping camp

16. 11. 2019 Športfestival 2019, Trenčín – OPEN ROPE SKIPPING TEAM CUP 2019

December 2019, Slovensko:  Vianočné švihadlo – súťaž pre verejnosť

Skipper Slovenska

Vyhlasovateľ: Slovenská rope skippingová asociácia

Organizátori: kluby rope skippingu, školy a ďalší záujemcovia

Cieľom je organizácia celoslovenskej postupovej súťaže pre verejnosť, najmä pre deti a mládež, ale aj celé rodiny. V teamových disciplínach otvárame kategóriu Family, čím podporíme pohyb rodičov s deťmi.

Viac informácií: www.srsa.sk 


Podujatia organizované mestom Michalovce

Podujatia organizované s podporou AŠPV SR:

5. – 31. 5. 2019 MOVE Week v Európskom meste športu 2019 v Michalovciach 27.-28. 12. 2019

Plavecká 24 hodinovka /v rámci Plaveckej štafety miest/

Viac informácií: www.emsnr.sk

MICHALOVCE – Európske mesto športu 2019

Termín: január – december 2019, Organizátor: Mestský úrad v Michalovciach


Podujatie organizované o. z. Ars ante portas

Na kolesách proti rakovine

Termín: máj – september 2019,

Vyhlasovateľ : Ars ante portas, o. z.

Charitatívny partner: Nadácia Výskum rakoviny

Organizátori: Art Ante Portas a Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky v spolupráci s miestnymi   partnermi

Koordinátor: Ing. Ján Juráš, e-mail: jan@juras.sk, mobil: 0905 716 851

Kolesá proti rakovine sa rozkrútili v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte, onkologického pacienta Radovana Kaufmana (Sydney 2000). Ten počas prvého ročníka podľahol rakovine, ale jeho meno sa stalo symbolom kampane Na kolesách proti rakovine. Aj v 17. ročníku sa opäť naplno rozkrútili kolesá na pomoc onkologickým pacientom a rozširuje sa osveta o výskume, prevencii, liečbe rakoviny a zdravom životnom štýle.

Ciele projektu:

– OSVETA! Upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov

– ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL! Zapojiť čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít, propagovať zdravý životný štýl

– DOBROČINNOSŤ! Zbierať finančné prostriedky na podporu onkologického výskumu.

Cieľom verejnej zbierky Nadácie Výskum rakoviny, registrovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 000-2019-014396, je tohto roku podpora mladých nadaných onkologických vedcov. Mnohí z nich by pre nedostatok financií a technického vybavenia rozšírili rady schopných výskumníkov, ktorí nachádzajú vhodné podmienky v zahraničí.

Prehľad  podujatí:

21. 05. 2019 Bratislava, Slovenský rozhlas: slávnostné otvorenie kampane pred benefičným koncertom dychového symfonického orchestra NORTH DAKOTA STATE UNIVERZITY /USA/

15. 05. 2019  Urmince, Základná škola s materskou školou

16. 05. 2019 Zvolen, Gymnázium Ľudovíta Štúra

29. 05. 2019 Bratislava – Vajnory /v rámci World Challenge Day/

29. 05. 2019 Bratislava – Lamač /v rámci World Challenge Day/

31.05. 2019 Vysoká pri Morave

23. 06. 2019 Krásno nad Kysucou

28. 07. 2019 Ľubotín

31. 08. 2019 Michal nad Žitavou

07. 09. 2019 Považský Chlmec

20. 09. 2019 Vrútky

22. 09. 2019 Liptovský Mikuláš

25. 09. 2019 Topoľčany, Základná škola a materská škola Gogoľova

Viac informácií: www.nakolesach.org, www.nvr.sk