Na tejto stránke chceme uverejňovať všetky návrhy, zmeny a úpravy organizačné, obsahové, športovo technické a všetky ostatné vyplývajúce z bežeckého hnutia, ako i činnosti SBS. Môže byť diskusným fórom, ktoré otvorí priestor všetkým záujemcom o bežecké aktivity, ale i pohybovú aktivitu verejnosti, pred tým než sa príjmu definitívne rozhodnutia, tak aby sme sa aj na Slovensku vyrovnali nielen vyspelým, ale aspoň okolitým krajinám. Veríme, že postupne si k tomu nájdeme vhodný spôsob komunikácie.

PRIPRAVUJEME rok 2018.