Vážená športová organizácia,

v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu medzi Vašou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“), si Vás v nadväznosti na Váš zmluvný záväzok, týkajúci sa informovania verejnosti o činnosti, ktorá bola podporená ministerstvom  školstva, dovoľujeme upozorniť na povinnosť zverejniť pri informovaní verejnosti (napr. počas konania podujatí, pri poskytovaní informácií médiám, pri propagácii športových a spoločenských podujatí a aktivít, pozvánkach na podujatia) logo ministerstva školstva, ktorého aktuálne zobrazenie vo viacerých farebných variantoch nájdete na našom webovom sídle: https://www.minedu.sk/logo.