Slovenská bežecká liga 2019

KONEČNÉ výsledky: SBL2019_5kolo#

Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok

Organizátori: Kluby a organizátori behov SBS resp. ďalšie subjekty poverené SBS.

Riadenie súťaže – Súťažná komisia : predseda komisie: Rasťo Uličný

Informácie: Rasťo Uličný tel.: 0907 397 379, e-mail: rasto@treeco.sk
Stanislav Moravčík, SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.:0904 260 194, sbs@zoznam.sk

Záväzné informácie a propozície o jednotlivých pretekov poskytnú ich organizátori.

Organizátori: Organizátori jednotlivých pretekov sú uvedený v programe SBL.

Úhrada nákladov: Náklady spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý pretekár(-ka) sám. Náklady na organizáciu jednotlivých pretekov hradí organizátor. SBS poskytne finančný príspevok.

Štartovné: Výšku štartovného určia usporiadatelia pretekov. SBS odporúča organizátorom zohľadniť členstvo SBS (polovičným štartovným)

Tituly a ceny: Víťaz SBL v každej kategórii získa titul Víťaz SBL 2019 a pretekári na 1.-3. mieste dostanú diplomy a medaily. Preteká sa podľa pravidiel atletiky, smerníc tohto rozpisu a propozícií jednotlivých pretekov.

Bodovanie: V jednotlivých pretekoch v každej kategórii získavajú pretekári nasledovné body:

prvý 25 b., druhý 20 b., tretí 18 b. a postupne ďalší 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a všetci ďalší, ktorí dokončili preteky jeden bod.

Podmienka minimálne 3 pretekárov v kategórii nemusí byť dodržaná. V prípade nevyhlásenia niektorej kategórie sú pretekári hodnotení podľa veku. Pretekárom sa počítajú body zo 4 pretekov z ktorých dosiahli najväčší bodový zisk, pričom sa berú do úvahy iba pretekári zo slovenských oddielov a klubov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí najprv väčší počet lepších umiestnení a potom vzájomné umiestnenie.

Kategórie:

Pohlavie:   Vek: Pohlavie:   Vek:
Muži   do 39 rokov Ženy   do 34 rokov
Muži   od 40 do 49 rokov Ženy   od 35 do 49 rokov
Muži   od 50 do 59 rokov Ženy   od 50 do 59 rokov
Muži   od 60 do 69 rokov Ženy   nad 60 rokov
Muži   nad 70 rokov

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia. V dosiahnutom veku štartuje po celý rok. SBS odporúča organizátorom vyhodnotiť a oceniť podľa možnosti všetky kategórie.

Organizátori sú povinní:
– vydať najmenej 14 dní pred uskutočnením pretekov ich propozície (v zmysle tohto rozpisu), uverejniť ich na dostupných bežeckých webových stránkach a zaslať ich na sekretariát SBS

– vydať výsledkovú listinu (podľa možnosti v deň pretekov) oboznámiť s ňou pretekárov aj na dostupných bežeckých webových stránkach a zaslať e-mailom na SBS.

Slovenský bežecký spolok je povinný:

zabezpečiť pre pretekárov umiestnených na 1.-3. mieste v každej kategórii a v každom kole diplomy (najmenej 5 dní pred ich uskutočnením), a pri dodržaní smerníc tohto rozpisu po zaslaní výsledkovej listiny a na základe vyúčtovania zašle SBS do 20 dní po jednotlivých pretekoch finančný príspevok.
– po skončení SBL vyhlási do 30 dní výsledky a do 3 mesiacov uskutoční vyhlásenie SBL za príslušný rok na ktorom udelí tituly, medaily, diplomy a ceny pretekárom umiestneným na 1-3. mieste.

Preteky SBS 2019: Program Slovenskej bežeckej ligy 2019.

1. kolo  9.6.2019  Ondrašovská horička – okres Liptovský Mikuláš     14 km  (kros)
2. kolo  10.8.2019  Rajecký maratón a polmaratón – Rajec  42,2 km  (cesta)
3. kolo  14.9.2019  Veľká cena mesta Holíč – okres Skalica, M-SR v behu na ceste       9 km  (cesta)
4. kolo  27.10.2019  Račiansky kros JESEŇ – Bratislava-Rača, M-SR v krose      15 km  (kros)
5. kolo  31.12.2019  Horovská desiatka – okres Michalovce      10 km  (cesta)

Tieto podujatia sú podporené aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.