• ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Hroncova 2, P.O.Box F-24, 040 01 Košice; tel: +421 55 6220010
  e-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  Progress Promotion Košice, s r.o.
  Vrátna 6, 04001 Košice; tel:+421 55 622 82 82
  e-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Košice Peace Half Marathon (KPHM) sa riadi Všeobecnými podmienkami, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník Podujatia vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

  MIESTO KONANIA

  Košice, Slovenská republika

  DISCIPLÍNY KHM

  • Polmaratón
  • Štvrťmaratón
  • Minimaratón

  ŠTART

  29. augusta 2021 o 9:00 h.
  Zóna Štart / Cieľ, Dolná brána, Hlavná ulica, Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart / Cieľ, Dolná brána, Hlavná ulica, Košice

  REGISTRÁCIA NA KPHM

  PRE-REGISTRÁCIA
  Prvú etapu, ktorú sme nazvali PRE-REGISTRÁCIA 2021 je určená pre tých, ktorí si prekladajú svoj štart z roku 2020.

  Táto etapa je časovo obmedzená a to do 15.6.2021.

  NOVÉ REGISTRÁCIE
  Po tejto etape pre-registrácie sprístupníme možnosť prihlásiť sa aj pre ďalších záujemcov o štart na KPHM.

  ČO SA STANE, AK SA ZOPAKUJE SITUÁCIA Z MINULÉHO ROKU?
  V prípade, pokiaľ by pandemická situácia neumožnila podujatie zorganizovať, máme pre
  zaregistrovaných účastníkov pripravené nasledovné možnosti.
  1. Pre registrovaných účastníkov pripravíme virtuálnu podobu podujatia, podľa dosiahnutých
  a nahlásených časov zostavíme výsledkové listiny a bežci dostanú svoje štartovacie balíčky
  a darčeky poštou.
  2. Registrovaný účastník, ktorý sa virtuálnych pretekov nebude môcť zúčastniť, bude mať
  v tomto roku umožnený ešte jeden bezplatný presun svojho štartu na rok 2022

  ČASOVÝ LIMIT

  2 hod 45 min. Preteky budú ukončené o 11:45 hod.

  VEKOVÝ LIMIT

  Polmaratón – 18 rokov (ročník 2003 a starší)
  Štvrťmaratón* – 16 rokov (ročník 2005 a starší)
  Minimaratón** – Bez vekového obmedzenia

  *Účastníci vo veku do 18 rokov, ktorí sa môžu zúčastniť iba vybraných disciplín, sa musia pri preberaní štartového čísla preukázať písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.
  ** Účastníci vo veku do 12 rokov sa môžu zúčastniť iba disciplíny Minimaratón, a to iba v sprievode iného účastníka staršieho ako 18 rokov, ktorý musí v tejto disciplíne rovnako riadne zaregistrovaný.
  Účasť detí v detských kočiaroch nie je povolená.

  KLASIFIKÁCIA PRETEKÁROV A VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Vo vypísaných disciplínach budú pretekári klasifikovaní v absolútnom poradí a vo vekových kategóriách podľa roku narodenia nasledovne:

  Košice Peace Half Marathon – Polmaratón

  Muži Ženy
  Muži absolútne poradie Ženy absolútne poradie
  MM40 1981 – 1972 MŽ40 1981 – 1972
  MM50 1971 – 1962 MŽ50 1971 – 1962
  MM60 1961 – 1952 MŽ60 1961 – 1952

  Košice Peace Half Marathon – Štvrťmaratón

  Muži Ženy
  Muži absolútne poradie Ženy absolútne poradie
  MM40 1981 – 1972 MŽ40 1981 – 1971
  MM50 1971 – 1962 MŽ50 1971 – 1962
  MM60 1961 – 1952 MŽ60 1961 – 1952

  Košice Peace Half Marathon – Minimaratón

  Muži Ženy
  Muži absolútne poradie Ženy absolútne poradie
  MM40 1981 – 1972 MŽ40 1981 – 1972
  MM50 1971 – 1962 MŽ50 1971 – 1962
  MM60 1961 – 1952 MŽ60 1961 – 1952

  ODMENY

  Finančné odmeny získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí a prvý pretekár umiestnený v každej vekovej kategórii mužov a žien v disciplíne Polmaratón.

  Každá z uvedených vekových kategórií bude vyhodnotená vydaním riadnych výsledkov v prípade, ak budú na štarte evidovaní minimálne traja pretekári danej vekovej kategórie. Tento postup sa vzťahuje i na nároky účastníkov na odmeny a výhry v danej kategórii.

  V ostatných disciplínach budú pretekári odmenení vecnými cenami.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas každého pretekára v disciplínach s čipovým meraním je stanovený od momentu štartovacieho výstrelu po moment prebehnutia cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
  Každý protest prednesie sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje a to ústne vedúcemu rozhodcovi. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné mu podať protest i v kancelárii pretekov.

  POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Zabezpečenie poistenia akéhokoľvek druhu (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na zodpovednosti účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na Účastníka.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny KHM. Každý Účastník štartuje na KHM na vlastnú zodpovednosť.

  Podrobné podmienky účasti na Košice Peace Half Marathon upravujú Všeobecné podmienky organizátora, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • ŠTARTOVNÉ KOŠICE PEACE HALF MARATHON

  Polmaratón Štvrťmaratón Minimaratón
  20 EUR 20 EUR 10 EUR

  ČO ZÍSKAVA ÚČASTNÍK ZAPLATENÍM ŠTARTOVÉHO POPLATKU

  Cieľom organizátorov je pripraviť pre bežcov ucelený zážitok spojený s ich účasťou na tomto podujatí, založený na precíznej profesionálnej organizácii jeho jednotlivých súťažných a nesúťažných častí. Štartový poplatok tak bude v prvom rade použitý na čiastočne krytie nákladov spojených s organizáciou podujatia.

  Okrem toho môžu účastníci rátať aj s týmito ďalším benefitmi a plneniami:

  • Štartové číslo s nevratným čipom
  • Elektronické meranie času
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Tričko podujatia po dobehnutí do cieľa v disciplínach Polmaratón a Štvrťmaratón
  • Možnosť doobjednať a zakúpiť si tričko v disciplíne Minimaratón
  • Priestor na uschovanie osobných vecí
  • Občerstvenie na trati a v cieli pretekov
  • Zdravotná služba na trati a v cieli pretekov
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 31.7.2021. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na KPHM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  Registračný poplatok na Podujatie Košice Peace Half Marathon je možné zaplatiť iba platobnou kartou v procese On-line registrácie.

  • Platobnou kartou

  Platba kartou je jediným a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka KHM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
  Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
  Master Card
  Master Card Electronic
  VISA
  VISA Electron
  Diners Club International

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  ZRUŠENIE ŠTARTU, PRESUN ŠTARTU, ZMENA DISCIPLÍNY

  1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
  2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

  3. V rámci Podujatia Košice Peace Half Marathon nie je možný presun štartu na nasledujúci ročník Podujatia.

  4. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kým Organizátor nevytvorí štartové listiny a nepridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR.
  5. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  6. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov
  b) je členom akéhokoľvek vernostného programu
  c) ak boli účastnícke limity Podujatia alebo Disciplíny naplnené
  d) si už prevzal svoje štartové číslo.

  7. Registrovaný Účastník môže požiadať o zmenu pôvodnej disciplíny, na ktorú bol prihlásený e-mailom doručeným Organizátorovi a to najneskôr 96 hodín pred štartom danej disciplíny Podujatia. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

  Podrobné podmienky účasti na KPHM upravujú Všeobecné podmienky organizátora.

Trať Košice Peace Half Marathon

Trať je koncipovaná ako dvojokruhová a súčasne tak, aby vyhovovala všetkým trom súťažným disciplínam, teda samotnému Polmaratónu i disciplínam Štvrťmaratón a Minimaratón.
Štart a cieľ je umiestený v pešej zóne na Hlavnej ulici v lokalite Dolná brána.
Jeden okruh hlavnej disciplíny (Polmaratón) meria 10, 549 km a vedie centrom Košíc po uliciach Hlavná, Komenského, Watsonova, B. Nemcovej, v areáli TUKE, Zimná, návrat po B. Nemcovej na Watsonovu, Festivalové námestie na Čsl. armády, Hviezdoslavovu, ďalej na Moyzesovu a cez nám. MMM po Hlavnej ul. do cieľa. Bežci absolvujú v samotných pretekoch dva totožné okruhy. Pretekári štartujúci v disciplíne Štvrťmaratón absolvujú jeden okruh.
Účastníci Minimaratónu bežia po štarte po Hlavnej ul. Na nám. MMM odbočia na Hviezdoslavovu a Moyzesovu. Po obrátke na križovatke Moyzesova/Timonova sa vracajú po Moyzesovej, cez nám. MMM a dobiehajú po Hlavnej ul. do cieľa.