DNI BEHU PRE VŠETKÝCH 2019

Termín : 21.9 -21.12.2019

Organizátori: Bežecké kluby (BK), organizátori bežeckých podujatí (OBP)

Spoluorganizátori: Ostatné športové organizácie, školy, Obecné úrady, Mestské úrady a ďalší záujemcovia (ktorí v prípade možností organizujú podujatie aj samostatne).

Poslanie: Poslaním Dní behu pre všetkých je sprístupniť beh, všetkým záujemcom – od najmenších detí až po pokročilý vek – ako nenáročnú, prístupnú a zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu každého človeka.

  1. Program:

Program podujatia je najlepšie prispôsobiť  na miestne podmienky a možnosti a za pomoci sponzorov a spoluorganizátorov dotvoriť a tak aj účinnejšie propagovať činnosť obce, mesta, sponzorov, ako i samotného klubu.Podujatie môžete organizovať samostatne, alebo ako súčasť Vášho tradičného podujatia a je prístupné pre celú  populáciu. Program  môžete rozšíriť o ďalšie či už vaše tradičné, alebo i nové formy. Môže trvať od 1 do 3 dní podľa možností organizátora a záujmu, najvhodnejšie cez víkendové dni.

1.1. Úvodná časť:             

 Oboznamuje účastníkov s programom a zároveň by mala motivovať k aktívnej účasti. Stručný príhovor  s odkazom na prehľadné informácie (pokyny na výveskách a u označených organizátorov, alebo priamo v  kancelárii podujatia) môžu dať úspešný vstup do podujatia.                    

1.2. Hlavná časť:

Organizátori môžu mať pripravené viaceré možnosti podľa podmienok, vyspelosti účastníkov a rozsahu podujatia. . Doporučujeme nasledovné disciplíny:

nenáročný bežecký preteknapr.: beh do 3 km, podľa možností aj so zapojením rodín, aj 2-3 generácií, v rôznych počtoch / podľa disciplín/ pracovných či iných kolektívov, alebo družstiev podľa bydliska a pod., beh s doplňujúcimi disciplínami beh dozadu, bokom, slalomový beh, beh s  2-4 prekážkami či predpísanými cvikmi a pod. Spolu s ukážkou správnej bežeckej techniky, prípadne aj s vysvetlením pretekárskej taktiky.

zábavné behy a bežecké hry, napr. :posledný z kola von, preteky dvojíc, štafety družstiev, rodín, a pod.

-Beh na 12 minút resp. 1,5 míle (2,4 km) – Cooperov test s vyhodnotením zdatnosti, (tabuľky na vyhodnotenie nájdete na internete)

-Charitatívne bežecké (aj symbolické) podujatie, zamerané na aktuálnu, aj miestnu humánnu pomoc

1.3. Doplňujúca časť:  Účasť je samozrejme výberová a dobrovoľná. Odporúčame napríklad:    

Prednáška so športovou či bežeckou tematikou a diskusiou

-Výstavka odbornej športovej a bežeckej literatúry, bežeckých časopisov aj s možným  predajom a objednávkou.

-Beseda so skúsenými bežcami o začiatkoch a skúsenostiach s tréningu ,behania ,režimu športovca spojená s výstavkou o činnosti bežeckých klubov, organizátorov bežeckých podujatí, predaj bežeckého výstroja a pod.

1.4. Záverečná časť:

Záver podujatia by mal vyvrcholiť v priateľskej atmosfére, aby sa tak dosiahol pozitívny dosah na každého účastníka a jeho vzťah k bežeckým aktivitám. V prvej časti by malo byť ocenených okrem víťazov a cien fair – play či tombole čo najviac účastníkov, v detských kategóriách všetkých účastníkov. V spoločenskom posedení s občerstvením s prípadným prizvaním sponzorov (aj potencionálne budúcich) by nemala chýbať dobrá nálada s predsavzatím pokračovať v pravidelnom športovaní.

  1. Organizačné zabezpečenie:

Zabezpečenie podujatia si môžeme rozdeliť do troch častí a to prípravnú časť, organizáciu vlastného podujatia a jeho vyhodnotenie. Na začiatku spracuje prípravný výbor návrh plánu resp. harmonogramu podujatia ktorý  spolu s návrhom  organizačného výboru  predloží na schválenie v klube resp. organizátorom podujatia.

Navrhujeme nasledovný postup:

2.1. Organizačný výborSpolu s  plánom zabezpečenia DBPV by mal byť vytvorený aj organizačný výbor (OV) zložený podľa veľkosti podujatia najmä z funkcií: predseda, podpredseda (zástupca spoluorganizátorov), vedúci jednotlivých súťaží a úsekov, propagačný úsek (hovorca), hospodár, atď.

2.2. Propagácia: Doporučujeme spoluprácu s regionálnymi masmédiami a využitie vlastnej propagácie aj s využitím loga SBS a loga Dni behu pre všetkých, ale predovšetkým s propagáciou Vašich sponzorov.

2.3. Ekonomické zabezpečenie: Náklady hradia organizátori, spoluorganizátori a sponzori.

  1. Vyhodnotenie:

 Organizátori zašlú vyhodnotenie do 10.12.2019 najlepšie na pripojenom tlačive S vyhodnotením nám zašlite aj propozície resp. program podujatia prípadne i fotodokumentáciu, výstrižky z regionálnej tlače a pod.

 

                   PRIHLÁŠKA  NA DNI BEHU PRE VŠETKÝCH 2018         

Organizátor: (názov, adresa)______________________________________ulica:_______________č: _____

PSČ: ________ okres:__ ______________ Kontaktná osoba: ___________________č. tel.: ________________

e-mail:____________ Názov podujatia:__________________ Termín:_________ Miesto:______________

Program (stručne, resp. priložte propozície): _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Zašlite do 15.9.2019 na adresu: SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava, sbs@zoznam.sk, resp. priebežne 5 dní pred podujatím

V: __________________ dňa:____________

Spracoval: ____________________________      podpis _____________________

          VYHODNOTENIE DNÍ BEHU PRE VŠETKÝCH 2019             

                                                

Organizátor (názov, adresa):______________________________________________________________

PSČ: _________ č. tel.: _______________ e-mail: ______________________ Kontaktná osoba:__________________

Č. účtu IBAN: _______________________________________  Peňažný ústav: ______________________________

Názov podujatia.:____________________________________________________________________________

Termín: ______________  Miesto: ____________________________  Okres: ______________________________

Stručné vyhodnotenie podujatia:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Počet súťaží: __________ disciplín: _______ organizátorov: _________________ účastníkov: ____________________

v kategóriách deti:___________ mládež: _________dospelí: __________ seniori: ___________ spolu:_____________

Predpokladaný počet získaných záujemcov /resp. v %/ :_________________________________

Návrhy, doplnky, pripomienky na Dni behu pre všetkých 2020, resp. činnosť SBS :________________________

__________________________________________________________________________________________

Zašlite do 10.12.2019 na : SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava, resp.  sbs@zoznam.sk

V: ____________________  dňa: _______________

Spracoval (meno a priezvisko) ____________________________________ podpis: ___________________________

LOGÁ PRE REKLAMU:

__________________________________________________________________________________

Tieto podujatia sú podporené aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.